Papa Nou lyrics

French (Haitian Creole)

Papa Nou

Papa nou ki nan sièl la,
Nou mandé pou yo toujou réspékté non ou.
Vi-n tabli gouvènman ou,
pou yo fè volonté ou so latè,
tankou yo fè-l nan sièl la.
Manjé nou bézouin an, ban nou-l jòdi-a.
Padonnin tout mal nou fè,
minm jan nou padonnin moun ki fè nou mal.
Pa kité nou nan pozision pou-n tonbé nan tantasion,
min, délivré nou anba Satan.
[Paské, sé pou ou tout otorité, tout pouvoua
ak tout louanj, dépi tout tan ak pou tout tan.]
Amèn.
 
Submitted by francisco.translate on Sat, 01/02/2014 - 22:38
Submitter's comments:

Source: http://www.prayer.su/haitian-creole-french/common/
Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) is one of Haiti's two official languages, along with French. http://en.wikipedia.org/wiki/Haitian_Creole_language

Comments
Sciera    February 1st, 2014

Haitian Creole also is in the list of languages, I've marked it as such.

francisco.translate    February 1st, 2014

Thank you for fixing it.
I searched under Haitian and under Creole, not under French... :~

francisco.translate    February 1st, 2014

I know the name of the language and I know about that list. The "problem" are the words used to name the languages on that list, and that is not coherent. I guess that for instance Haitian Creole should not be called "French (Haitian Creole)". If I compare with Cape Verdean (which is a Portuguese-based Creole), it is not "Portuguese (Cape Verdean Creole)" on the list, and I think it's ok that way. Similarly, there is no "Dutch (Afrikaans)". So, it's the incoherence that creates a bit of confusion.

Sciera    February 2nd, 2014

The admins renamed a couple of entries to make them easier findable but I agree that it isn't perfect. I'll pass your feedback to the admins and other mods.

francisco.translate    February 2nd, 2014

Maybe they could gather more feedback about this subject, for example in a forum topic.

francisco.translate    February 1st, 2014

Is this also Haitian?:
Papa Nou ki nan sièl,
ké non ou jouinn tout réspè,
ké règn ou vini,
ké volonté ou akonpli ,
sou té a tankou nan sièl.
Ban nou jod a pin chak jou nou,
padonnin nou péché nou,
tankou nou padonnin moun ki ofansé nou.
Pa minnin nou nan tentasion,
min délivré nou an-ba malin an.
Amen.
(http://www.lonweb.org/ourfather/pn-cre-ing.htm)

Sciera    February 1st, 2014

No idea, I don't speak that language. Looks similiar to the text above, but I don't know.