Rena Strober - Lost in Thoughts All Alone (Filipino/Tagalog translation)

English

Lost in Thoughts All Alone

You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
In the white light, a hand reaches through
A double-edged blade cuts your heart in two
Waking dreams fade away,
Embrace the brand-new day
Sing with me a song of birthrights and love
The light scatters to the sky above
Dawn breaks through the gloom, white as a bone
Lost in thoughts all alone
 
You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
Embrace the dark you call a home,
Gaze upon an empty, white throne
A legacy of lies,
A familiar disguise
Sing with me a song of conquest and fate
The black pillar cracks beneath its weight
Night breaks through the day, hard as a stone
Lost in thoughts all alone
 
The path you walk on belongs to destiny, just let it flow
All of your joy and your pain will fall like the tide, let it flow
 
Life is not just filled with happiness, nor sorrow
Even the thorn in your heart, in time it may become a rose
 
A burdened heart sinks into the ground
A veil falls away without a sound
Not day nor night, wrong nor right
For truth and peace you fight
 
Sing with me a song of silence and blood
The rain falls, but can't wash away the mud
Within my ancient heart dwells madness and pride
Can no one hear my cry
 
You are the ocean's gray waves, destined to seek
Life beyond the shore, just out of reach
Yet the waters ever change, flowing like time
The path is yours to climb
 
You are the ocean's gray waves
 
Submitted by helplz on Wed, 06/04/2016 - 02:21
Align paragraphs
Filipino/Tagalog translation

Nag-iisip mag-isa

Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Sa liwanag, may kamay na umabot
Puso mo hinati ng punyal
Mga panaginip naglalaho
Yakapin ang bagong araw
Kanta ng pag-ibig at pagsilang
Liwanag nagsabog sa langit
Liwayway binasag ang dilim, kasing puti ng buto
Nag-iisip na mag-isa
 
Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Yakapin ang dilim na iyong tirahan
Titigan ang tronong walang laman
Mga pamanang kasinungalingan
Kilalang maskara
Kantahan mo ako ng kanta ng pananakop at kapalaran
Itim na poste bumibigay sa bigat
Gabi bumabasag sa liwanag na parang bato
Nag-iisip na mag-isa
 
Daan mo na tinatahak ay iyong kapalaran, sundin mo
Mga pasakit mo at kaligayahan ay mawawala, sundin mo
 
Buhay ay hindi lang puno ng saya o pasakit
Baka ang tinik sa iyong puso magiging rosas
 
Pusong may pasan lulubog sa lupa
Itim na belo nahulog
Hindi araw o gabi, tama o mali
Para sa katotohanan at kapayapaan ang iyong laban
 
Kantahan mo ako ng katahimikan at dugo
Bagsak ng ulan hindi mahugasan ang putik
Sa loob ng aking sinaunang puso buhay ang galit at pagmamataas
Wala bang nakakarinig ng aking mga iyak
 
Para kang alon, laging nakalaan
Buhay sa dalampasigan na hindi maabot
Laging nag-babago, dumadaloy parang panahon
Ang iyong landas na tatahakin
 
Para kang mga itim na alon
 
Submitted by Marco Pogi on Wed, 06/07/2016 - 21:55
Added in reply to request by Aquatic Melody
More translations of "Lost in Thoughts All Alone"
English → Filipino/Tagalog - Marco Pogi
Please help to translate "Lost in Thoughts All Alone"
Comments