لالایی (Lullaby)

English

Lullaby

Well I know the feeling
Of finding yourself stuck out on the ledge
And there ain't no healing
From cutting yourself with the jagged edge
I'm telling you that
It's never that bad
And take it from someone who's been where you're at
Laid out on the floor
And you're not sure
You can take this anymore

So just give it one more try
With a lullaby
And turn this up on the radio
If you can hear me now
I'm reaching out
To let you know that you're not alone
And you can't tell
I'm scared as hell
'Cause I can't get you on the telephone
So just close your eyes
Honey, here comes a lullaby
Your very own lullaby

And please let me take you
Out of the darkness and into the light
'Cause I have faith in you
That you're gonna make it through another night
Stop thinking about
The easy way out
There's no need to go and blow the candle out
Because you're not done
You're far too young
And the best is yet to come

So just give it one more try
With a lullaby
And turn this up on the radio
If you can hear me now
I'm reaching out
To let you know that you're not alone
And you can't tell
I'm scared as hell
'Cause I can't get you on the telephone
So just close your eyes
Honey, here comes a lullaby
Your very own lullaby

Well everybody's hit the bottom
And everybody's been forgotten
When everybody's tired of being alone
Yeah everybody's been abandoned
And left a little empty-handed
So if you're out there barely hanging on

Just give it one more try
With a lullaby
And turn this up on the radio
If you can hear me now
I'm reaching out
To let you know that you're not alone
And you can't tell
I'm scared as hell
'Cause I can't get you on the telephone
So just close your eyes
Honey, here comes a lullaby
Your very own lullaby
Honey, here comes a lullaby
Your very own lullaby

Submitted by Armageddon68 on Tue, 24/04/2012 - 15:41
See video
Try to align
Persian translation

لالایی

خوب من این احساس رو میشناسم
اینکه خودت رو روی لبه تیغ پیدا کنی
وهیچ درمانی هم نداره
زخمی که لبه های تیغ به جا میگذارن
دارم بهت میگم که
اونقدرها هم بد نیست
واین حرفو ازکسی که قبلا این چیزا رو تجربه کرده قبول کن
روی زمین دراز کشیدی
واطمینان نداری
دیگه نمیتونی بیشترازاین تحمل کنی

پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت

پس لطفا بذار که تو بیرون ببرم
ازاین تاریکی به سمت نور
چ.ن من بهت ایمان دارم
که یه شب دیگه روهم دوباره به سر میرسونی
دست از فکرکردن به
یه راه فراربردار
احتیاجی نیست که بری وشمعها روفوت کنی
چون هنوز کارت تموم نشده
توهنوز خیلی جوونی
وهنوز چیزای بهتری مونده که اتفاق بیافتن

پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت

وقتی که همه به اخرخط میرسن
وقتی که همه فراموش میشن
وقتی که همه ازتنهابودن خسته میشن
اره همه یه زمانی مطرود شده ان
ویه کم دست خالی موندن
پس اگه تو اونجایی وبه زحمت داری تحمل میکنی

پس فقط یه بار دیگه امتحانش کن
بایه لالایی
صدای این رو{اهنگ}رو تورادیو زیاد کن
اگه حالا میتونی صدامو بشنوی
دارم خودمو میرسونم
تابهت بفهمونم که توتنها نیستی
وتو نمیتونی تشخیص بدی که
من به شدت ترسیدم
چون نمیتونم پای تلفن گیرت بیارم
پس فقط چشمات روببند
عزیزم برات دارم لالایی میخونم
لالایی مخصوص خودت

Submitted by tiara on Tue, 24/04/2012 - 20:05
thanked 21 times
UserTime ago
tina_alfideh3 years 31 weeks
Armageddon683 years 41 weeks
Guests thanked 19 times
Comments