دنیای دیوونه (Mad World)

English

Mad World

All around me are familiar faces,
worn out places, worn out faces.
Bright and early for the daily races,
Going nowhere, going nowhere.
 
Their tears are filling up their glasses,
no expression, no expression.
Hide my head I wanna drown my sorrow,
No tomorrow, no tomorrow.
 
And I find it kind of funny, I find it kind of sad.
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
I find it hard to tell you, I find it hard to take,
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world, mad world, mad world.
 
Children waiting for the day they feel good,
Happy birthday, happy birthday!
And I feel the way that every child should
Sit and listen, sit and listen.
 
Went to school and I was very nervous,
no one knew me, no one knew me.
Hello teacher tell me, what's my lesson?
Look right through me, look right through me.
 
And I find it kind of funny, I find it kind of sad.
The dreams in which I'm dying are the best I've ever had.
I find it hard to tell you, I find it hard to take,
When people run in circles its a very, very
Mad world, mad world, mad world, mad world.
 
Submitted by licorna.din.vis on Sat, 10/03/2012 - 16:11
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

دنیای دیوونه

اطراف من چهره های آشنا هستند
محیط های خسته و کوفته .چهره های خسته و کوفته
درخشش و از قبل اماده شدن برای مسابقه روزانه
جایی نرفتن جایی نرفتن
اشکهای انها داره لیوانهای انها را پر می کند
چیزی نگفتن چیزی نگفتن
سر مرا پنهان کن. من می خوام در غم و اندوه غرق بشم
فردایی نیست فردایی نیست
 
من اینو مسخره دیدم. من اینو غم دیدم
خوابی که در آن دیدم دارم می میرم بهترین خوابی بوده که تا حالا دیدم
من می دونم سخته اینو به تو بگم. من می دونم سخته تا اینو لمس کنم.
وقتیکه مردم دارن دور یه دایره می دوند این خیلی خیلی مضحکه دنیای دیوونه.دنیای دیوونه.دنیای دیوونه
بچه ها منتظر روزهایی هستند که در آن روزها احساس خوبی دارند
تولدت مبارک. تولدت مبارک
و من اینو حس می کنم که هر بچه ای باید بنشیند و گوش بدهد. بنشیند و گوش بدهد
 
من مدرسه می رفتم و اون موقع من خیلی عصبی بودم
هیچ کس منو نمی شناخت.هیچ کس منو نمی شناخت
سلام معلم به من بگو درسم چیه؟
مستقیم به من زل بزنید.مستقیم به من زل بزنید
 
من اینو مسخره دیدم. من اینو غم دیدم
خوابی که در آن دیدم دارم می میرم بهترین خوابی بوده که تا حالا دیدم
من می دونم سخته اینو به تو بگم. من می دونم سخته تا اینو لمس کنم
وقتیکه مردم دارن دور یه دایره می دوند این خیلی خیلی مضحکه دنیای دیوونه دنیای دیوونه.دنیای دیوونه .
 
Submitted by Guest on Thu, 09/08/2012 - 15:56
Added in reply to request by Armageddon68
More translations of "Mad World"
English → Persian - Guest
Idioms from "Mad World"
Comments