Ko e Tama (The Man)

Tongan translation

Ko e Tama

'Io, ke ke lea
Ki he tama
Ma'u taimi 'e ia
Te ne mahino
Ne ma'u uma
Lahi ia
Ke ke tangi ai.
 
Tala atu ho palopalema katoa
'O 'ai fiemaalie
'Ikai fakavave 'e ia
'Ikai tokanga 'e ia
Mo e me'a 'ikai 'aonga ai
Na'e ke kovi fefe koe?
Ke ke lea
Ki he tama
Kapau [...]
Fu'u lahi 'a ho'o ngaahi palopalema
Maalohi hono tu'a
Te ne to'o mo e fiefia
'A e mamafa 'o ho'o angalelei
Maheni ia ki ai
Mahalo na'a ke fe'ilo'aki mo ia
Ka 'ulungia koe 'ia te ia
'Oua maa
Ha'u foki
He 'oku talitali lelei koe
Ke talanoa mo e tama.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Wed, 08/02/2017 - 14:43
English

The Man

Yes, you can talk
To the man
He's got time
He'll understand
He's got shoulders
Big enough
To cry on
 

More

Lorne Greene: Top 6
Comments