دلتنگ تو (Missing You)

English

Missing You

[Missing you]
I've been missing you
[Missing you]

I've got the roses, I've got the wine
With a little luck she will be here on time
This is the place we used to go
With romantic music and the lights down low
And as you stand there amazed at the door
And you're wondering what all this is for
It's just a simple thing from me to you
The lady that I adore
Cause there's something that you should know

It's that I've been missing you
More than words can say
And that I've been thinking about it every day
And the time we had just dancin' nice and slow
And I said now I've found you
I'm never letting go

There is no reason to the things that we do
You can break a heart with just a word or two
And take a lifetime to apologise
When the one you love's in front of your eyes
And I will fall to my knees like a fool
If it's the only way of getting through
You see if I think you are beautiful
Someone else is gonna feel it too
So there's only on thing to do

Tell you that I've been missing you
More than words can say
And that I've been thinking about it everyday
Well tonight's our night for dancing nice and slow
Because now I've found you
I'm never letting go.
No, now I've found you
I'm never letting go.

[Missing you]
I've been missing you
[Missing you]
I've been missing you
[Missing you]
I've been missing you
[Missing you]
I've been missing you girl
[Missing you]
[Missing you]
[Missing you]…

Submitted by turcanin on Tue, 17/01/2012 - 09:03
Try to align
Persian translation

دلتنگ تو

{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}

گل رز گرفته ام، نوشیدنی فراهم کرده ام
با کمی شانس او به موقع ان جا خواهد بود
این جا جایی است که پیش از این می رفتیم
با ترانه ی عاشقانه و نور ملایم
و تو متعجب کنار در می ایستی
و متحیری که همه ی این ها برای چیست
ای فق یک چیز کوچک از طرف من به تو است
بانویی که می پرستم
چرا که چیزی هست که تو باید بدانی

این که دلم برایت تنگ شده بود
بیش از آن که کلمات بتوانند بیان کنند
و هر روز به ان فکر می کردم
و زمانی که ا می رقصیدیم زیبا و آرام
و گفتم که تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی

هیچ دلیلی برای آن چه انجام می دهیم وجود ندارد
می توانی یک قلب را با یکی دو حرف بشکنی
و یک عمر عذر خواهی کنی
وقتی کسی که دوستش داری در برابر چشمانت است
و من مثل یک احمق زانو می زنم
اگر این تنها راه باشد
تو می بینی که من تو را زیبا می دانم
کس دیگری هم می خواهد ان را حس کند
پس تنها یک راه باقی می ماند

به تو بگویم که دل تنگت هستم
بیش از آن چه کلمات بتوانند بیان کند
و هر روز به ان فکر می کردم
و زمانی که ا می رقصیدیم زیبا و آرام
و گفتم که تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی
نه،اکنون تو را یافته ام
هرگز نمی گذارم بروی

{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
دلتنگ تو بوده ام
{دلتنگ تو}
{دلتنگ تو}
{دلتنگ تو}

Submitted by masih on Sat, 04/02/2012 - 23:18
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
Comments