و من آن را دوست دارم [ A on mne nravitsya... (А он мне нравится...) ]

Persian translation

و من آن را دوست دارم

من می گویم: "این رشد کوچک است"
من می گویم: "او خیلی ساده لباس پوشیدن،"
من می گویم "بر این باورند که این پسر
شما یک زن و شوهر است یک زن و شوهر نیست. "
    
و من آن را دوست دارم، مانند آن، آن را دوست دارم!
و برای من، در جهان است هیچ دیگر بهتر وجود دارد.
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم،
و تمام من می توانم در پاسخ می گویند.
    
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم.
و برای من، در جهان است هیچ دیگر بهتر وجود دارد!
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم -
و تمام من می توانم در پاسخ می گویند.
    
او در عشق به من توضیح داد جرات نمی کند،
و او فقط به عنوان خجالت.
من می گویم: "انتخاب شما این است که بهترین نیست!
شما به ما گوش، آیا شما به ما گوش! "
    
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم،
و برای من، در جهان است هیچ دیگر بهتر وجود دارد.
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم،
و تمام من می توانم در پاسخ می گویند.
    
من به شما اعتراف، من نمی فهمم:
چه در مورد آن به طوری که اغلب من آه؟
و به همین دلیل تنها من آفتاب
در پنجره کوچک خود را در پنجره کوچک خود را؟
    
و من آن را دوست دارم، مانند آن، آن را دوست دارم!
و برای من، در جهان است هیچ دیگر بهتر وجود دارد!
و من آن را دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم،
و تمام من می توانم در پاسخ می گویند.
   
و من آن را دوست دارم، مثل آن، مانند ...
و برای من، در جهان است هیچ دیگر بهتر وجود دارد.
و من آن را دوست دارم، مثل آن، مانند ...
و تمام من می توانم در پاسخ می گویند.
 
Submitted by Dariya Maksimenko on Tue, 14/03/2017 - 13:23
Russian

A on mne nravitsya... (А он мне нравится...)

Мне говорят: "он маленького роста",  
Мне говорят: "одет он слишком просто", 
Мне говорят: "поверь что этот парень 
Тебе не пара совсем не пара". 
    
А он мне нравится, нравится, нравится!
И для меня на свете друга лучше нет. 
А он мне нравится, нравится, нравится,  
 

More

Comments