قلب من شکسته است (My Heart Is Broken)

English

My Heart Is Broken

 

I will wander till the end of time,
torn away from you.

I pulled away to face the pain.
I close my eyes and drift away.
Over the fear that I will never find
A way to heal my soul.
And I will wander 'til the end of time
Torn away from you.

My heart is broken
Sweet sleep, my dark angel
Deliver us from sorrow's hold
Over my heart.

I can't go on living this way
But I can't go back the way I came
Chained to this fear that I will never find
A way to heal my soul
And I will wander 'til the end of time
Half alive without you

My heart is broken
Sweet sleep, my dark angel
Deliver us

Change - open your eyes to the light
I denied it all so long, oh so long
Say goodbye, goodbye!

My heart is broken
Release me, I can't hold on
Deliver us
My heart is broken
Sweet sleep, my dark angel
Deliver us
My heart is broken
Sweet sleep, my dark angel
Deliver us from sorrow's hold

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 15:00
See video
Try to align
Persian translation

قلب من شکسته است

Versions: #1#2

من تا پایان دنیا تحمّل خواهم کرد
جدایی از تو را

من دور می زنم تا با درد مواجه شوم
من چشمانم را می بندم و رانده می شود
از این ترس که من نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم

قلب من شکسته است
راحت بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه
و یا از قلب من

من نمی توانم اینگونه به زندگی ادامه دهم
و من نمی توانم از راهی را که آمده ام،برگردم
از این ترس خجالت می کشم که نمی توانم راهی برای درمان روحم پیدا کنم
و من باید تا آخر دنیا جدایی از تو را تحمّل کنم
بدون تو نیمه جانم

قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان

خودت را تغییر بده_ چشمانت را به روشنایی بگشا

بدرود بگو،بدرود

قلب من شکسته است
مرا آزاد کن، من نمی توانم ایستادگی کنم
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان
قلب من شکسته است
آرام بخواب فرشته ی تاریک من
به ما برسان از بند غم و اندوه

Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 18:58
thanked 23 times
UserTime ago
senzanima3 years 12 weeks
edris10003 years 50 weeks
Guests thanked 21 times
Please help to translate "My Heart Is Broken"
UserPosted ago
minuch3 years 35 weeks
1
edris10003 years 50 weeks
5
Comments
saeid7     July 9th, 2012

ممنون از ترجمه