دیگه نمیتونم برگردم

English

Never Go Back

 

Everything is so dark
And I know there's something wrong
But I can't turn the light on
In that split second change
When you knew we couldn't hold on
I realized I lived to love you

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves
But I remember

I won't give up on you
I can feel you in my heart, just show me the way
I don't belong here
Alone

I can still see your face
Where it's burned into my mind
I die every time I close my eyes
You're always there

Save yourself
Don't look back
Tearing us apart until it's all gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves
But I'm the one who's drowning
Without your love
I am lost and I can never go back home

All across the ocean
We are calling, calling
Are you there?
Nothing left for me till I find you because it's
All gone
The only world I've ever known sleeps beneath the waves
But I'm the one who's drowning
Without your love
I am lost and I can never go back
I can never go back home

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 14:47
Last edited by Miley_Lovato on Tue, 09/12/2014 - 23:48
See video
Try to align
Persian translation

دیگه نمیتونم برگردم

Versions: #1#2

همه جا تاریکه
و میدونم که یه مشکلی پیش اومده
اما نمیتونم روشنایی رو به اینجا بیارم
توی اون تغییری که به صدم ثانیه هم نکشید
وقتی که میدونستیم نمیتونیم طاقت بیاریم
من فهمیدم که دلیل زندگیم دوست داشتن تو بوده

خودت رو نجات بده
پشت سرت رو نگاه نکن
تا زمانیکه نابود نشده ایم آسیب می بینیم
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
این چیزیه که به یاد میارم

من تسلیم تو نمیشم
من تو رو توی قلبم حس میکنم
فقط راه رو به من نشون بده
من به اینجا تعلق ندارم,تنهام

میتونم گستاخی تو رو سرکوب کنم
همونجایی که توی ذهن من از بین رفته
هر بار که چشمهام رو میبندم می میرم
تو اونجایی

خودت رو نجات بده
پشت سرت رو نگاه نکن
تا زمانیکه نابود نشده ایم آسیب می بینیم
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
اما کسی که داره غرق میشه منم!
ما تنها نیستسم
من گم شدم و دیگه نمیتونم به خونه برگردم

اونطرف اقیانوس
صدا می زنیم....صدا
من اونجام
چیزی برای من نمونده تا....(نامشخص)

چون همه چیز از دست رفته
تنها دنیایی که تا به الان میشناختم
زیر موجها غرق شده
اما کسی که داره غرق میشه منم!
ما تنها نیستسم
من گم شدم و دیگه نمیتونم به خونه برگردم
دیگه نمیتونم به خونه برگردم

Submitted by minuch on Wed, 23/05/2012 - 14:45
thanked 3 times
Guests thanked 3 times
UserPosted ago
3 years 14 weeks
5
Comments
Miley_Lovato     December 9th, 2014

the lyrics have changed. please make any necessary changes in your translation.