یه راه جدید برای سوختن (New Way To Bleed)

English

New Way To Bleed

Save your twisted enemy
So you might earn forgiveness
You know your whole world is awake
So why can’t you speak?

I feel it coming over me
I’m still a slave to these dreams
Is this the end of everything?
Or just a new way to bleed?

So go and tell all your friends
That I’m a failure underneath
If it makes you feel like a bigger man
But it’s my, my heart, my life
That you call it a lie
I’ve played this game before
And I can’t take anymore

I feel it coming over me
I’m still a slave to these dreams
Is this the end of everything?
Or just a new way to bleed?

I drifted far beyond the end
Freedom, freedom,
Can’t you feel the ground caving in?
Freedom,
Give us a reason to believe again

I feel it coming over me
I’m still a slave to these dreams
Is this the end of everything?
Or just a new way to bleed?

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 15:04
See video
Try to align
Persian translation

یه راه جدید برای سوختن

دشمن اسیرت رو نجات بده
اینطوری شاید مورد بخشش قرار بگیری
میدونی که تموم دنیای تو بیداره
پس چرا نمیتوی صحبت کنی؟

احساس میکنم که داره اطراف من رو فرا میگیره
من هنوز هم برده ی این رویاها هستم
این آخر دنیاست؟
یا فقط یه راه جدید برای سوختن؟

برو و به همه ی دوستهات بگو
که من یه ناتوان پست هستم
اگه این کار باعث میشه احساس بزرگی کنی
اما این مال منه,قلب منه,زندگی منه
که تو اسمش رو دروغ میذاری
من قبلا هم این بازی رو کردم
و دیگه نمیتونم تحمل کنم

احساس میکنم که داره اطراف من رو فرا میگیره
من هنوز هم برده ی این رویاها هستم
این آخر دنیاست؟
یا فقط یه راه جدید برای سوختن؟

من به جایی رفتم که خیلی دورتر از پایان بود
آزادی,آزادی
احساس نمیکنی که زمین داره فرو میریزه؟
آزادی
یه دلیل بیار تا دوباره باور کنیم

احساس میکنم که داره اطراف من رو فرا میگیره
من هنوز هم برده ی این رویاها هستم
این آخر دنیاست؟
یا فقط یه راه جدید برای سوختن؟

Submitted by minuch on Thu, 26/04/2012 - 08:38
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments