چراغ رو خاموش نکن

Spanish

No Apagues La Luz

Dime tu si entiendes
Lo que va a pasar
Quizás mientras te mueves
Poco a poco lo descubrirás
Olvida las preguntas
Que hay mucho que inventar
Hablando pierdes tiempo
Y acércate algo más

No apagues la luz
Me hace falta verte cada vez más
No puedo adivinar
Que cara me pones si te empiezo a tocar
No apagues la luz, no apagues la luz

Si quieres dame alguna idea
Dime qué te gusta más
Y deja que me mueva
Arriba, abajo y más allá

No apagues la luz
Me hace falta verte cada vez más
No puedo adivinar
Que cara me pones si te empiezo a tocar
No apagues la luz, no apagues la luz

Si quieres dame alguna idea
Dime qué te gusta más
Y deja que me mueva
Arriba, abajo y más allá

Si tú ves lo que siento
Sabe Dios si corres o no
Mejor ven a ver lo que pienso
Y deja ya la luz por favor

No apagues la luz, no apagues la luz
Me hace falta verte cada vez más
No puedo adivinar, no apagues la luz
Que cara me pones si te empiezo a tocar
No apagues la luz

Submitted by Marci30 on Tue, 04/09/2012 - 21:16
See video
Try to align
Persian translation

چراغ رو خاموش نکن

بهم بگو اگه میدونی
چی قراره اتفاق بیفته.
شاید درحالیکه داری حرکت میکنی،
ذره ذره بفهمی.

سوال ها رو فراموش کن.
چیزای زیادی هست که ساخته بشه
با حرف زدن وقتتو تلف میکنی
یکم نزدیکتر شو،یذره بیشتر جلو بیا.

چراغ رو خاموش نکن
این،منو از دیدن تو محروم میکنه(خاموش شدن چراغ،کمبود دیدن تو رو برام بجا میذاره)
هر بار بیشتر
من نمیتونم حدس بزنمو پیش بینی کنم
حالت صورتتو وقتی که شروع به لمس کردنت کنم.
چراغ رو خاموش نکن؛
چراغ رو خاموش نکن.

اگه میخوای،نظرتو بهم بگو
بگو از چی بیشتر خوشت میاد
و بذار حرکت کنم
بالا،پایین،و جلوتر..

چراغ رو خاموش نکن
این،منو از دیدن تو محروم میکنه(خاموش شدن چراغ،کمبود دیدن تو رو برام بجا میذاره)
هر بار بیشتر
من نمیتونم حدس بزنمو پیش بینی کنم
حالت صورتتو وقتی که شروع به لمس کردنت کنم.
چراغ رو خاموش نکن؛
چراغ رو خاموش نکن.

اگه میفهمیدی چه احساسی دارم،
خدا میدونست میرفتی یا نه
بهتر بود که میفهمیدی به چی دارم فکر میکنم،
پس لطفا چراغو ول کن!

چراغ رو خاموش نکن
این،منو از دیدن تو محروم میکنه(خاموش شدن چراغ،کمبود دیدن تو رو برام بجا میذاره)
هر بار بیشتر
من نمیتونم حدس بزنمو پیش بینی کنم
حالت صورتتو وقتی که شروع به لمس کردنت کنم.
چراغ رو خاموش نکن؛

چراغ رو خاموش نکن
این،منو از دیدن تو محروم میکنه(خاموش شدن چراغ،کمبود دیدن تو رو برام بجا میذاره)
هر بار بیشتر
من نمیتونم حدس بزنمو پیش بینی کنم
حالت صورتتو وقتی که شروع به لمس کردنت کنم.
چراغ رو خاموش نکن؛
چراغ رو خاموش نکن.

چراغهارو خاموش نکن؛
چراغهارو خاموش نکن؛
چراغ رو خاموش نکن،
چراغ رو خاموش نکن...

Submitted by khosroxx on Fri, 13/07/2012 - 09:47
Author's comments:

*Can anybody help me with translating the sentence "mejor ven a ver lo que pienso"?
I`m not sure about the translation.

*I think the word "me" in the sentence "Que cara me pones si te empiezo a tocar" should be omitted.

*Anyway,help me translating better by Ur comments,e_mails n PMz.
khosroxx@gmail.com

thanked 2 times
Guests thanked 2 times
More translations of "No Apagues La Luz "
Spanish → Persian - khosroxx
Enrique Iglesias: Top 6
Comments