شبدر بی برگ (No leaf clover)

Persian translation

شبدر بی برگ

این بار به نظرش درست میاد
اون داره نهایت تلاششو می کنه
هیچ اهمیتی به رعدوبرق اون دور دورا نمی ده
با فکر آینده خوشه
 
میگه این بار به نظر درست میاد
همه چی رو زیرو رو کردمو مسیر درستو پیدا کردم
"قربان روز خوبیه برای زنده بودن"
"گفت:"روز خوبیه برای زنده بودن
 
بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
بعدم اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
 
اینجوری به نظر درست نمیاد؟
همه چی با آرزوش جور درمیاد
"همش منتظر اون معجزه بود"
"اونا می گفتن: "همش منتظر اون معجزه بود
 
بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
بعدم اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
 
داره میاد به سمتت
داره میاد به سمتت
دیگه داره می رسه
 
بعدم اینجوری میشه که اون نور آرامش بخش که
ته اون تونل می دیدی
تبدیل میشه به یه قطار که داره میاد به سمتت
 
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
بعدم اینجوری میشه
 
Submitted by drizZle in the darK on Sat, 27/10/2012 - 19:46
Author's comments:

شبدر معمولا سه برگ داره ولی تو هر ده هزار تا شبدر یکیش چهار برگه و پیدا کردن شبدر چهار برگ خوش شانسی به حساب میاد و شگون داره.

thanked 3 times
Guests thanked 3 times
English

No leaf clover

And it feels right this time
On his crash course with the big time
Pays no mind to the distant thunder
New day fills his head with wonder, boy
 
Says it feels right this time
Turned it 'round, and found the right line
"Good day to be alive, sir"
 

More

Please help to translate "No leaf clover"
Idioms from "No leaf clover"
Comments