ماتم کافیه (No More Sorrow)

Persian translation

ماتم کافیه

توی دروغهات گم شدی؟
به خودت میگی:"من متوجه نمیشم"؟
جنبش تو یه لباس مبدله
آزادی رو با ترس عوض کن
تو زندگی رو با پول میخری
 
من میدونم که تو چی کار کرده ای
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
من رنج و نیاز میبینم
من دزدها و دروغگوها رو میبینم
طمع باعث میشه از قدرت سو استفاده کنند
من امیدوار بودم و باایمان
اما کم کم دارم حس میکنم که من رو گول زدند
 
تو به زودی برای کاری که کردی مجازات میشی
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو
دزدها و آدمهای دو رو
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
نه,ماتم کافیه
من برای اشتباهات تو مجازات شدم
این زمانی که در اختیارت گذاشته شده,مال خودت نیست
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
 
حالا وقتشه که یه نفر دیگه جای تو رو بگیره
حالا وقتشه که فراموش بشی
 
Submitted by minuch on Fri, 01/06/2012 - 08:27
thanked 4 times
UserTime ago
tina_alfideh4 years 39 weeks
edris10004 years 42 weeks
Guests thanked 2 times
English

No More Sorrow

Are you lost, In your lies?
Do you tell yourself, I don't realize?
Your crusade's a disguise.
Replace freedom with fear,
You trade money for lives.
 
I'm aware of what you've done.
 

More

UserPosted ago
tina_alfideh4 years 39 weeks
5
edris10004 years 42 weeks
5
Comments