Ha Me'a Faka'ofo (O Miraculum)

Latin

O Miraculum

o Semel canebamus
Fabulam magnae diei,
lunae lucem in aqua,
litora, stellam, caelum.
Vela dare.
(o)Miraculum.
Vela dare. Vero.
Semel salum
sub Hesperus.
Ita vela dedimus.

In hodierna die
canimus albae nivis,
lunae lucem in gelu,
lacrima et pluvia.
Vela dare.
(o)Miraculum.
Vela dare. Vero.
Viatores
ecce caelum,
oceanus et terra!

Vela dare.
(o)Miraculum.
Vela dare. Vero.
Ite! Ite!
Mare, mare
sub vespertina stella

Vela dare.
(o)Miraculum.
Vela dare. Vero.
Et iam annus
vicesimus!
Tempus est somnium!

Vela dare.
(o)Miraculum.
Vela dare. Vero.
Et fortasse
crastinus deis
vela dabimus. Vela.
Vela dabimus. Vela.
Vela dabimus. Vela.

Submitted by SilentRebel83 on Sat, 04/08/2012 - 18:12
See video
Try to align
Tongan translation

Ha Me'a Faka'ofo

Tuo taha, naa mau hiva...
'A e fananga 'o ha folau lahi,
Koe maamaloa 'i he vai,
Koe matatahi, ha fetu'u, koe langi.
Ke folau,
Ha me'a faka'ofo.
Ke folau. 'Oku mo'oni ia.
Tuo taha, 'i tahi
'I lalo he Tapukitea
Pea naa mau folau.

'I he 'aho ni
Naa mau hiva 'o e sinou hinehina,
Koe maamaloa 'i he 'aisi,
Ha lo'imata mo 'uha.
Ke folau.
Ha me'a faka'ofo.
Ke folau. 'Oku mo'oni ia.
Kau fononga
Sio e naua 'a e langi,
Koe tahi moe Mamani.

Ke folau,
Ha me'a faka'ofo.
Ke folau. 'Oku mo'oni ia
'Alu! 'alu!
Koe tahi, koe tahi
'I lalo he Tapukitea.

Ke folau,
Ha me'a faka'ofo.
Ke folau. 'Oku mo'oni ia.
Ka koe...
Ta'u 'ua 'ongofulu ia pe!
'Oi, koe taimi, koe misi ia!

Ke folau,
Ha me'a faka'ofo!
Ke folau. 'Oku mo'oni ia.
Ka mahalo...
Ko pongipongi
Te mau folau. Folau.
Te mau folau. Folau.
Te mau folau. Folau.

"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Fri, 17/08/2012 - 20:45
More translations of "O Miraculum"
Latin → Tongan - SilentRebel83
Comments