خورشید من (O sole mio)

Neapolitan

O sole mio

Che bella cosa na jurnata’ e'sole
n'aria serena doppo na tempesta
pe'll'aria fresca pare gia' na festa
che bella cosa na jurnata'e sole.

Ma n'atu sole cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole o sole mio
sta nfronte a te ... sta nfronte a te.

Luceno'e llastre d'a fenesta toia;
'na lavannara canta e se ne vanta
e pe'tramente torce, spanne e canta
luceno'e llastre d'a fenesta toia.

Ma n'atu sole cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole o sole mio
sta nfronte a te ... sta nfronte a te.

Quanno fa notte e'sole se ne scenne
me vene quase'na malincunia;
soto a fenesta toi restarria
quando fa notte e'o sole se ne scenne.

Ma n'atu sole cchiu' bello, oi ne'
'o sole mio sta nfronte a te!
'o sole o sole mio
sta nfronte a te ... sta nfronte a te.

Submitted by stavraki18 on Mon, 01/12/2008 - 16:13
See video
Try to align
Persian translation

خورشید من

چه چیز قشنگیست روز آفتابی
نسیمی آرام بعد از طوفان
در این هوای تازه شادی و جشن سر می گیرد
چه چیز قشنگیست روز آفتابی

اما خورشید دیگری که نیست
ای خورشید من...صورت توست
آه خورشیدم...خورشید من
صورت توست...صورت توست

از پنجره ات نور می تابد
کارگری که لباس می شوید آواز می خواند
در حالی که لباس ها را می فشارد و باز می کند و آواز می خواند
از پنجره ات نور می تابد

اما خورشید دیگری که نیست
ای خورشید من...صورت توست
آه خورشیدم...خورشید من
صورت توست...صورت توست

وقتی شب می آید و خورشید غروب می کند
حسی از غم به سراغم می آید
زیر پجره ات می ایستم
وقتی شب می آید و خورشید غروب می کند

اما خورشید دیگری که نیست
ای خورشید من...صورت توست
آه خورشیدم...خورشید من
صورت توست...صورت توست

Submitted by Delarammir on Thu, 14/07/2011 - 10:26
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
Comments