Kapangyarihan ng Iyong Pag-ibig (Power of Your Love)

English

Power of Your Love

Lord I come to You
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I found in You.
And Lord I've come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love.
 
Hold me close
Let Your love surround me
Bring me near
Draw me to Your side.
And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.
 
Lord unveil my eyes
Let me see You face to face
The knowledge of Your love
As You live in me.
Lord renew my mind
As Your will unfolds in my life
In living every day
In the power of Your love.
 
Submitted by cperez221 on Fri, 20/11/2009 - 18:45
Last edited by SaintMark on Tue, 11/10/2016 - 21:44
videoem: 
Align paragraphs
Tagalog (dialects) translation

Kapangyarihan ng Iyong Pag-ibig

Panginoon lumalapit ako sa Iyo
Baguhin Mo ang puso ko at muling palakasin
sa pagpapalang nahanap ko sa Iyo
Panginoon, naparito ako upang malaman
Ang mga kahinaang nakikita ko sa sarili
ay mapaparam ng kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Arugain Mo ako
Ako ay Iyong ibigin
Dalhin mo ako
at ilapit sa Iyong tabi
At habang ako ay naghihintay
Lilipad ako tulad ng agila
Tataas ako kasama Mo
Ang Espiritu Mo ang manguna sa akin
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Panginoon, imulat mo ang mga mata ko
Hayaan Mong makita kita
Ang kaalaman ng Iyong pag-ibig
habang nananatili Ka sa akin
Panginoon, muli Mong palakasin ang aking isip
tulad ng paghahayag ng kalooban Mo sa aking pangkaraniwang buhay
sa kapangyarihan ng Iyong pag-ibig
 
Submitted by introvoyz041 on Fri, 18/11/2011 - 05:35
Added in reply to request by Diane123
More translations of "Power of Your Love"
English → Tagalog (dialects) - introvoyz041
Comments