پس زدن من (Pushing Me Away)

English

Pushing Me Away

I've lied to you
The same way that I always do
This is the last smile
That I'll fake for the sake of being with you
(Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down)
The sacrifice of hiding in a lie
(Everything has to end, you'll soon find we're out of time left to watch it all unwind)
The sacrifice is never knowing
 
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
 
I've tried like you
To do everything you wanted to
This is the last time
I'll take the blame for the sake of being with you
(Everything falls apart, even the people who never frown eventually break down)
The sacrifice of hiding in a lie
(Everything has to end, you'll soon find we're out of time left to watch it all unwind)
The sacrifice is never knowing
 
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
 
(We're all out of time, this is how we find how it all unwinds)
The sacrifice of hiding in a lie
(We're all out of time, this is how we find how it all unwinds)
The sacrifice is never knowing
 
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
Why I never walked away
Why I played myself this way
Now I see your testing me
Pushes me away
Pushes me away
 
Submitted by tina_alfideh on Fri, 22/06/2012 - 19:22
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

پس زدن من

من به تو دروغ گفتم
همون راهی که همیشه انجام میدم
این آخرین لبخند قلابی ایه که
من بخاطر با تو بودن میزنم
(همه چیز از بین میره، حتی مردمی که هیچ وقت خم به ابروشون نمیارن در نهایت از بین میرن)
قربانیه پنهان شدن در دروغ
(همه چیز باید تموم بشه، تو به زودی میفهمی که ما خارج از زمان رها شدیم که اینو با آرامش تماشا کنیم)
قربانی هیچ وقت نمیفهمه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
من تلاش کردم،درست مثله خودت
که کاریو انجام بدم که تو دوست داشتی
این بار آخره
که من به خاطر با تو بودن همه ی تقصیر رو به گردن میگیرم
 
(همه چیز از بین میره، حتی مردمی که هیچ وقت خم به ابروشون نمیارن در نهایت از بین میرن)
قربانیه پنهان شدن در دروغ
(همه چیز باید تموم بشه، تو به زودی میفهمی که ما خارج از زمان رها شدیم که اینو با آرامش تماشا کنیم)
قربانی هیچ وقت نمیفهمه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
ما همه خارج از زمانیم، به خاطر همینه که آرومیم
قربانیه پنهان شدن در دروغ
ما همه خارج از زمانیم، به خاطر همینه که آرومیم
قربانی هیچ وقت نمیدونه
 
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
چرا من هیچ وقت نرفتم؟
چرا اینجوری با خودم بازی کردم؟
حالا میبنم آزمایشای تو
منو پس میزنن
 
Submitted by tina_alfideh on Sat, 30/06/2012 - 22:27
Comments