Govinda adi Purusham lyrics

Sanskrit

Govinda adi Purusham

govindam adi purusham tam aham bhajami
govindam adi purusham tam aham bhajami
govindam adi purusham tam aham bhajami

venum kvanantaravinda-dalayataksham
barhavatamsam asitam
buda-sundarangam
kandarpa-kothi-kamaniya
-vis’esha s’obham

govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami

angani yasya sakalendriya-vrittimanti
pasyanti panti kalayanti ciram jaganti
ananda-cin-maya-saduj-jvala-vigrahasya

govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami
govindam adi-purusham tam aham bhajami

(Text from Brahmâ Samhithâ )

Submitted by Guest on Sat, 13/10/2012 - 09:58
Submitter's comments: 

"Gaurangi"

Video

See video
Translations of "Govinda adi Purusham"
Comments