Please translate Chuni ashkharhe qez nman

Armenian

Chuni ashkharhe qez nman

Քո աչքերը երբ տեսել եմ,
Սիրտը իմ թաքուն ասել է ինձ,
Որ իմն ես լինելու։
Քեզ գտել, քեզնով գերվել եմ,
Իմացել եմ խենթ իմ սերն եմ
քեզ տալու։
Եվ զգացել եմ՝ օրս տոն է,
Հասկացել եմ՝ սիրտն իմ քոնն է,
Էլ չունեմ սիրո բողոք։
Իմ փայլող աչքերն էլ քոնն են,
Իմացիր, որ պետք չի ինձ ուրիշ ոչ ոք

Կրկներգ

Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհս քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։

Թե մի օր ասեն կորել է
Այն ինչ վերևից տրվել է մեզ՝ հա'մ ինձ, հա'մ քեզ, իմ կես։
Անհնար է հավատալը,
Մտածելը, թե կորցրել եմ քեզ, իմ կես։
Չէ որ քո կողքին ձմռանը ինձ թվում էր, թե ամռա էր,
Տերն է, որ կապել է մեզ։
Չէ որ դու ես իմ արևը,
Արևից էլ առավելը
Ես սիրում եմ քեզ.

Կրկներգ
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։
Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։

Ամենաթանկ ու կարևոր նվերը այս կյանքից
Քո տաք սրտում մեծ արթնացավ,
Բաժին հասավ հենց ինձ։
Ինձ ներիր, սխալվել եմ,
Թե մի պահ քեզ նեղացրել եմ ես
Դու իմ հավատն ես ու արևը
Ես սիրում եմ քեզ

Չունի աշխարհը քեզ նման,
Չկա չէ դու մի հատ ես աննման,
Սիրել եմ քեզ ուզում անվերջ,
Չունի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ։

Չունի աշխարհը քեզ նման...

More translations of "Chuni ashkharhe qez nman"
Comments