پسر ماشینی (Robot Boy)

English

Robot Boy

You say you're not going to fight
Because no one will fight for you
And you think there's not enough love
And no one to give it to
And you're sure you've hurt for so long
You've got nothing left to lose
So you say you're not going to fight
Because no one will fight for you
 
You say the weight of the world
Has kept you from letting go
And you think compassion's a flaw
And you'll never let it show
And you're sure you've hurt in a way
That no one will ever know
 
But someday the weight of the world
Will give you strength to go
 
Hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
So hold on, the weight of the world
Will give you the strength to go
Just hold, on the weight of the world
Will give you the strength to go
 
Submitted by on Sat, 20/11/2010 - 03:36
Align paragraphs
Persian translation

پسر ماشینی

میگی که نمیخوای مبارزه کنی
چون بعدا هیچکس بخاطر تو مبارزه نمیکنه
تو فکر میکنی که به اندازه ی کافی عشق وجود نداره
و کسی نیست که حتی همون رو به تو هدیه کنه
تو مطمئنی که خیلی وقته زخمی هستی
و دیگه چیزی برای از دست دادن نداری
میگی که نمیخوای مبارزه کنی
چون بعدا هیچکس بخاطر تو مبارزه نمیکنه
 
میگی که سنگینی دنیا
مانع آزادی تو شده
تو فکر میکنی که ترحم یه نقصه
که تو هیچ وقت از خودت بروز نمیدی
تو مطمئنی که جوری زخمی شدی که
هیچکس هیچوقت نمیفهمه
 
اما یه روز همین سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
 
طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
پس طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
پس طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
فقط طاقت بیار,سنگینی دنیا
به تو قدرت رفتن و آزاد شدن رو میده
 
Submitted by minuch on Tue, 12/06/2012 - 17:58
Comments