ریشه برای شما (Rooting For You)

Persian translation

ریشه برای شما

بذار زمستان تموم بشه
بذار بسوزه تا زمانی که تورا دوباره ببینم
من اینجا با تو خواهم بود
همونطور که بهت گفته بودم
مایلم که همیشه تورو دوست داشته باشم
ولی از تنهایی میترسم
وقتی من...وقتی من با تو تنهام
 
میدونم خیلی سخته
فقط تو و من
همش به خاطر منه؟
به خاطر اینکه میدونم همش به خاطر توئه
و حدس میزنم...حدس میزنم
فقط توئی ، تو تنها چیزی هستی که من حقیقتا شناختم
پس من مرددم ، که میتونم مثل تو رفتار کنم
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
 
و اون کجا رفت؟
حقیقت خیلی وقته مارو ترک کرده
و من امشب بهش احتیاج دارم به خاطر اینکه از تنهایی با تو میترسم ، عزیزم
و من باید ولش کنم
اما تنها چیزی که مونده دیدِ منه ، شکسته و پشت سر گذاشته شده...
 
میدونم خیلی سخته
فقط تو و من
همش به خاطر منه؟
به خاطر اینکه میدونم همش به خاطر توئه
و حدس میزنم...حدس میزنم
فقط توئی ، تو تنها چیزی هستی که من حقیقتا شناختم
پس من مرددم ، که میتونم مثل تو رفتار کنم
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
 
Submitted by Guest on Wed, 04/01/2017 - 16:38
English

Rooting For You

Let winter break
Let it burn 'til I see you again
I will be here with you
Just like I told you I would
I'd love to always love you
But I'm scared of loneliness
When I'm, when I'm alone with you
 

More

Please help to translate "Rooting For You"
Comments