ریشه برای شما (Rooting For You)

English

Rooting For You

Let winter break
Let it burn 'til I see you again
I will be here with you
Just like I told you I would
I'd love to always love you
But I'm scared of loneliness
When I'm, when I'm alone with you
 
I know it's hard
Only you and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only you, are the only thing I've ever truly known
So I hesitate, if I can act the same
For you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you
 
And where did she go?
Truth left us long ago
And I need her tonight because I'm scared of loneliness with you
And I should let it go
But all that is left is my perspective, broken and so left behind again
 
I know it's hard
Only you and I
Is it all for me?
Because I know it's all for you
And I guess, I guess
It is only you, are the only thing I've ever truly known
So I hesitate, if I can act the same
For you
And my darlin', I'll be rooting for you
And my darlin', I'll be rooting for you
 
Submitted by Alex C on Sun, 01/01/2017 - 18:24
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

ریشه برای شما

بذار زمستان تموم بشه
بذار بسوزه تا زمانی که تورا دوباره ببینم
من اینجا با تو خواهم بود
همونطور که بهت گفته بودم
مایلم که همیشه تورو دوست داشته باشم
ولی از تنهایی میترسم
وقتی من...وقتی من با تو تنهام
 
میدونم خیلی سخته
فقط تو و من
همش به خاطر منه؟
به خاطر اینکه میدونم همش به خاطر توئه
و حدس میزنم...حدس میزنم
فقط توئی ، تو تنها چیزی هستی که من حقیقتا شناختم
پس من مرددم ، که میتونم مثل تو رفتار کنم
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
 
و اون کجا رفت؟
حقیقت خیلی وقته مارو ترک کرده
و من امشب بهش احتیاج دارم به خاطر اینکه از تنهایی با تو میترسم ، عزیزم
و من باید ولش کنم
اما تنها چیزی که مونده دیدِ منه ، شکسته و پشت سر گذاشته شده...
 
میدونم خیلی سخته
فقط تو و من
همش به خاطر منه؟
به خاطر اینکه میدونم همش به خاطر توئه
و حدس میزنم...حدس میزنم
فقط توئی ، تو تنها چیزی هستی که من حقیقتا شناختم
پس من مرددم ، که میتونم مثل تو رفتار کنم
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
و عزیزم...من به سمت تو کشیده خواهم شد
 
Submitted by Guest on Wed, 04/01/2017 - 16:38
Please help to translate "Rooting For You"
Comments