Eivør - Salt (IPA translation)

IPA translation

[sal̥t]

[sal̥tɪ ʊi̯ kʰɹɔʰpɪnʊm]
[eɹ hɛa̯vɪ ʊi̯ mɛa̯ɹ | hɛa̯vɪ ʊi̯ mɛa̯ɹ]
[ai̯n tɹuʰt͡ʃɪn tʰʊi̯aɹflœu̯]
[ai̯n sɔa̯ɹʊɹ stɹɛi̯mʊɹ | sɔa̯ɹʊɹ stɹɛi̯mʊɹ]
 
[oː ʃɛkvʊɹɪn tɪnt͡ʃɪst]
[al̥t tʰoːaɹ mœu̯tʰɪ tʊi̯pʰɪnʊm]
[eː vai̯t eː mɔa̯ fɛa̯ɹa]
[eː vai̯t at eː kʰanː]
 
[ʊi̯ un̥tɪɹhʉu̯at͡ʃɔa̯ʊm]
[fɔsːaɹ mʊi̯n lɔŋsʊl | fɔsːaɹ mʊi̯n lɔŋsʊl]
[kɹœu̯pʰaɹ ʊʰp tʰʊi̯ɪna]
[mɔːaɹ pʊʃtʊɹ œʰtan | mɔːaɹ pʊʃtʊɹ œʰtan]
 
[oː ʃɛkvʊɹɪn tɪnt͡ʃɪst]
[al̥t tʰoːaɹ mœu̯tʰɪ tʊi̯pʰɪnʊm]
[eː vai̯t eː mɔa̯ fɛa̯ɹa]
[eː vai̯t at eː kʰanː]
 
[laŋ̊t pʊʃtʊɹ ʏɹ lan̥tɪ]
[hœu̯mɪ eː gɹɔːan ɛa̯ mɪnːʊm]
[latʰɪ al̥tʊɹnaɹ tʰɛa̯kʰa meː]
[føːlɪ t͡ʃʉu̯pʰhɛa̯vɪ taɹːa]
[hɛa̯vɪ eɹ ʊi̯ mɛa̯ɹ]
[eɹ sal̥tɪ ʊi̯ tʰɔa̯ɹʊnʊm]
 
[oː ʃɛkvʊɹɪn tɪnt͡ʃɪst]
[al̥t tʰoːaɹ mœu̯tʰɪ tʊi̯pʰɪnʊm]
[eː vai̯t eː mɔa̯ fɛa̯ɹa]
[eː vai̯t at eː kʰanː]
 
Submitted by MultiNET on Sun, 30/07/2017 - 20:00
Added in reply to request by KaruneUra
Author's comments:

As is common in Faroese singing, Eivør unconditionally switches between pronouncing her /ɹ/s as [ɹ], [ɾ], and [r]; technically only [ɹ] would be correct in speech.
I've transcribed ó as [œu̯] as is most common in the Faroe islands but it may also be pronounced as [ɔu̯]

Faroese

Salt

More translations of "Salt"
Faroese → IPA - MultiNET
Comments
KaruneUra    Fri, 11/08/2017 - 17:13

thank you for translating it!