خطاب به خدا فریاد بزن (Shout to the Lord)

English

Shout to the Lord

My Jesus, my Saviour
Lord there is none like You
All of my days I want to praise
The wonders of Your mighty love
 
My comfort, my shelter
Tower of refuge and strength
Let every breath, all that I am
Never cease to worship You
 
Shout to the Lord
All the Earth, let us sing
Power and majesty
Praise to the King
Mountains bow down
And the seas will roar
At the sound of Your name
 
I sing for joy at the work
Of Your hand
Forever I'll love You
Forever I'll stand
Nothing compares
To the promise I have
In You
 
Submitted by babyliz on Tue, 02/12/2008 - 15:20
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 23/04/2016 - 18:44
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

خطاب به خدا فریاد بزن

ای مسیح من,ای منجی من
خدایا,هیچکس مثل تو نیست
میخوام هر روز عمرم رو صرف ستایش کنم
ستایش عجایب عشق قوی تو
 
آسودگی من,پناهگاه من
پناهگاه و منبع قدرت
بذار هر نفسم,هر چیزی که هستم
همیشه در حال عبادت تو باشه
 
خطاب به خدا فریاد بزن
تموم زمین,بذار آواز بخونیم
قدرت و بزرگی
خدا رو ستایش کنید
کوه ها فرو می ریزند
و دریاها می غرند
اون هم فقط با اسم تو
 
من برای خوشی موقع کار میخونم
خوشی ای که به دست تو ایجاد میشه
تا ابد دوستت دارم
تا ابد می مونم
هیچ چیزی قابل قیاس
با وعده ی من در وجود تو
نیست
 
Submitted by minuch on Fri, 06/07/2012 - 07:59
Added in reply to request by sarladue
Comments