فقط به تو (Solo Pienso En Ti)

Spanish

Solo Pienso En Ti

 

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Ella ya no cree en el amor
es solo una diversion
un fracaso
todo junto a ella es fingir
y siento ganas de huir
a tus brazos
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Va pasando el tiempo y no se
de lo que fue aquella vez
que ha quedado?
te habras olvidado de mi
Mientras yo vivo por ti
Obsesionado?
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti

Solo en ti
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Submitted by Marci30 on Sun, 07/10/2012 - 13:28
See video
Try to align
Persian translation

فقط به تو

Versions: #1#2

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

اون دختر هنوز به عشق اعتقادی نداره
و این (براش) فقط یه تفریحو سرگرمیه
یک شکست
همه اون چیزی که به اون میبندم ،بهانست
و احساس میکنم موفق شدم فرار کنم
از آغوش تو.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

زمان داره میگذره و من
نمیدونم
که اون لحظه
باقی مونده؟

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

Submitted by khosroxx on Wed, 04/07/2012 - 09:26
Author's comments:

plz edit my translation n cantact me
khosroxx@gmail.com

thanked 1 time
UserTime ago
art_mhz20032 weeks 4 days
Enrique Iglesias: Top 6
Comments