فقط به تو

Spanish

Solo Pienso En Ti

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Ella ya no cree en el amor
es solo una diversion
un fracaso
todo junto a ella es fingir
y siento ganas de huir
a tus brazos
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Va pasando el tiempo y no se
de lo que fue aquella vez
que ha quedado?
te habras olvidado de mi
Mientras yo vivo por ti
Obsesionado?
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti

Solo en ti
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Se abre una ventana interior
Es una historia de amor
que se ha ido
Todo fue un momento ayer
Y hoy que quiero volver te persigo
Necesito lo que tu me das
Necesito verte un dia mas
Y solo pienso en ti
Solo en ti

Submitted by Marci30 on Sun, 07/10/2012 - 13:28
See video
Try to align
Persian translation

فقط به تو

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

اون دختر هنوز به عشق اعتقادی نداره
و این (براش) فقط یه تفریحو سرگرمیه
یک شکست
همه اون چیزی که به اون میبندم ،بهانست
و احساس میکنم موفق شدم فرار کنم
از آغوش تو.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

زمان داره میگذره و من
نمیدونم
که اون لحظه
باقی مونده؟

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

پنجره ای باز میشه
از داخل
این قصه ای از عشقه
که رفته
دیروز همه اش (مثل) یک لحظه بود
و امروز که من میخوام برگرده
تو رو دنبال میکنم.

من یه او چیزی که تو بم میدی نیاز دارم
نیاز دارم که یه روز دیگه تو رو ببینم
و فقط به تو فکر میکنم
فقط به تو.

Submitted by khosroxx on Wed, 04/07/2012 - 09:26
Author's comments:

plz edit my translation n cantact me
khosroxx@gmail.com

Enrique Iglesias: Top 6
Comments