Gotovo e (Готово е) lyrics

Macedonian

Gotovo e (Готово е)

Gotovo e...
ova e kraj na filmot, ništo ili sѐ.
Podobro e...
naševo beše da se bide ili ne.
 
Ne, ne, ne me dopiraj
ne nemoj, ne me sopiraj, ne, ne
ne me mači pak!
 
Ne, nema logika
ni se gasi sveḱata,
toa ni e sreḱata.
 
A i vremeto ḱe kaže
koj e lažen koj e tažen.
Ova beše teška greška,
krajot ni se smeška
sfaḱaš li?
 
Gotovo e...
ova e kraj na filmot, ništo ili sѐ.
Podobro e...
naševo beše da se bide ili ne.
 
Sepak vremeto ḱe kaže
koj e lažen, koj e tažen.
Ova beše teška greška
krajot ni se smeška,
sfati li?
 
Gotovo e...
ova e kraj na filmot, ništo ili sѐ.
Podobro e...
naševo beše da se bide ili ne.
 
Gotovo e...
ova e kraj na filmot, ništo ili sѐ.
Podobro e...
naševo beše da se bide ili ne.
 
Transliteration submitted by san79 on Wed, 13/11/2013 - 19:14

Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.

Не, не, не ме допирај
не немој, не ме сопирај, не, не
не ме мачи пак!

Не, нема логика
ни се гаси свеќата,
тоа ни е среќата.

А и времето ќе каже
кој е лажен кој е тажен.
Ова беше тешка грешка,
крајот ни се смешка
сфаќаш ли?

Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.

Сепак времето ќе каже
кој е лажен, кој е тажен.
Ова беше тешка грешка
крајот ни се смешка,
сфати ли?

Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.

Готово е...
ова е крај на филмот, ништо или сѐ.
Подобро е...
нашево беше да се биде или не.

Submitted by ivank23 on Wed, 28/11/2012 - 17:23
Last edited by ivank23 on Mon, 26/08/2013 - 12:20

Video

Please help to translate "Gotovo e (Готово е)"
Comments