دوستت دارم (Te amo)

Persian translation

دوستت دارم

به من میگه دوستت دارم,دوستت دارم
میتونم درد رو توی صداش حس کنم
بعد زیر چهلچراغ رقصیدیم
اون از من پیشی می گیره
موقعی که اون رو توی چشمهاش میبینم همه چیز تمومه
 
قسمت همخوانی
بهم گفت دوستت دارم,بعد دستش رو
دور کمرم حلقه کرد
بهش گفتم نه
فریاد میزنه که دوستت دارم بهش گفتم نمیخوام فرار کنم
اما ولم کن
روحم فریاد میزنه,بدون اینکه بپرسه چرا؟
گفتم دوستت دارم,یکی بگه اون (به من)چی گفت
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
فکر کنم یعنی دوستت دارم
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
 
دوستت دارم,دوست دارم,حتی می ترسه که نفس بکشه
دستش رو میگیرم,انتخاب دیگه ای ندارم
توی ساحلم,زیر آب رقصیدیم
میخوام برم
بهم المتاس میکنه و می پرسه چرا باید تمومش کنیم؟
 
قسمت همخوانی
بهم گفت دوستت دارم,بعد دستش رو دور کمرم حلقه کرد
بهش گفتم نه
فریاد میزنه که دوستت دارم بهش گفتم نمیخوام فرار کنم اما ولم کن
روحم فریاد میزنه,بدون اینکه بپرسه چرا؟
گفتم دوستت دارم,یکی بگه اون (به من)چی گفت
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
فکر کنم یعنی دوستت دارم
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
فکر کنم یعنی دوستت دارم
 
قسمت همخوانی
بهم گفت دوستت دارم,بعد دستش رو دور کمرم حلقه کرد
بهش گفتم نه
فریاد میزنه که دوستت دارم بهش گفتم نمیخوام فرار کنم اما ولم کن
روحم فریاد میزنه,بدون اینکه بپرسه چرا؟
گفتم دوستت دارم,یکی بگه اون (به من)چی گفت
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
فکر کنم یعنی دوستت دارم
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
معنیش "دوستت دارم"نیست؟
فکر کنم یعنی دوستت دارم
 
Submitted by minuch on Mon, 07/05/2012 - 17:45
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
English

Te amo

Te amo, te amo
She says to me, I hear the pain in her voice
Then we danced underneath the candelabra she takes the lead
Thats when i saw it in her eyes its over
 
Chorus
Then she says te amo then she put her hand around me waist
I told her no,
 

More

Comments