از تو ممنونم (Thank You)

English

Thank You

 

My tea's gone cold, I'm wondering why
I got out of bed at all
The morning rain clouds up my window
And I can't see at all

And even if I could it'd all be gray
But your picture on my wall
It reminds me that it's not so bad
It's not so bad

I drank too much last night, got bills to pay
My head just feels in pain
I missed the bus and there'll be hell today
I'm late for work again

And even if I'm there, they'll all imply
That I might not last the day
And then you call me and it's not so bad
It's not so bad

And I want to thank you
For giving me the best day of my life
And, oh, just to be with you
Is having the best day of my life

Push the door, I'm home at last
And I'm soaking through and through
And then you handed me a towel
And all I see is you

And even if my house falls down now
I wouldn't have a clue
Because you're near me

And I want to thank you
For giving me the best day of my life
And, oh, just to be with you
Is having the best day of my life

And I want to thank you
For giving me the best day of my life
And, oh, just to be with you
Is having the best day of my life

Submitted by purplelunacy on Sun, 12/09/2010 - 00:37
Last edited by SilentRebel83 on Wed, 19/03/2014 - 20:58
See video
Try to align
Persian translation

از تو ممنونم

Versions: #1#2

چای من داره سرد میشه من متعجبم چرا
از تختم بیرون آمدم
توده ابر سیاه بارانی بالای پنجره ی من است امروز صبح
و من اصلا نمیتوانم ببینم
حتی اگر میتونستم این همش خاکستری میبود
اما عکس تو روی دیوار من است
این به یادم می آورد این زیاد بد نیست
این زیاد بد نیست
دیشب من زیاد نوشیده بودم و صورت حساب ها برای پرداخت
سر من تنها درد را احساس میکند
من به اتوبوس نرسیدم و امروز قراره مثل جهنم باشد
من دوباره دیر به کارم رسیدم
و حتی اگر انجا بودم آنها دلالت میکردند
که ممکن است من
و بعد تو به من زنگ میرنی و این زیاد هم بد نیست
و این زیاد هم بد نیست
و من میخواهم از تو تشکر کنم
برای دادن بهترین روز به من
و آه فقط بودن با تو
در را حل بده (باز کن) من بالا خره در خانه ام
و من هی دارم خیس میشم و خیس میشم
و بعد تو به من حوله میدهی
و تنها چیزی که میبینم تویی
و حتی اگر خانه ی من همین الان خراب بشود
من اهمیت نمیدهم
چون تو در کنار منی
و من میخواهم از تو تشکر کنم
برای دادن بهترین روز به من
و آه فقط بودن با تو
برای دادن بهترین روز عمر من
و من میخواهم از تو تشکر کنم
برای دادن بهترین روز به من
و آه فقط بودن با تو
برای دادن بهترین روز عمر من

Submitted by nazi_mg on Sun, 29/04/2012 - 17:21
thanked 4 times
UserTime ago
Armageddon683 years 30 weeks
Guests thanked 3 times
Comments