زمان (Time)

Persian translation

زمان

زمان، همانند یک رود می گذرد
 
زمان، به من اشاره می کند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
خداحافظ عشق من
 
شاید برای همیشه
 
خداحافظ عشق من
 
جریانات برای من منتظر می مانند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
تا زمانی که او برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
خداحافظ دوستان من
 
شاید برای همیشه
 
خداحافظ دوستان من
 
ستاره ها برای من منتظر می مانند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
تا زمانی که او برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
Submitted by edris1000 on Sun, 22/01/2012 - 16:59
thanked 2 times
UserTime ago
Alkan3 years 41 weeks
Guests thanked 1 time
English

Time

Time, flowing like a river
Time, beckoning me
Who knows when we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river
To the sea
 

More

Comments