زمان (Time)

English

Time

Time, flowing like a river
Time, beckoning me
Who knows when we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river
To the sea
 
Goodbye my love,
Maybe for forever
Goodbye my love,
The tide waits for me
Who knows when we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river (on and on)
To the sea, to the sea
 
Till it's gone forever
Gone forever
Gone forevermore
 
Goodbye my friends,
Maybe forever
Goodbye my friends,
The stars wait for me
Who knows where we shall meet again
If ever
But time
Keeps flowing like a river (on and on)
To the sea, to the sea
 
Till it's gone forever
Gone forever
Gone forevermore
 
Submitted by mefisto17 on Sun, 27/11/2011 - 23:33
Last edited by Miley_Lovato on Fri, 30/09/2016 - 17:56
Align paragraphs
Persian translation

زمان

زمان، همانند یک رود می گذرد
 
زمان، به من اشاره می کند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
خداحافظ عشق من
 
شاید برای همیشه
 
خداحافظ عشق من
 
جریانات برای من منتظر می مانند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
تا زمانی که او برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
خداحافظ دوستان من
 
شاید برای همیشه
 
خداحافظ دوستان من
 
ستاره ها برای من منتظر می مانند
 
او می داند که چه زمانی دوباره می توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم
 
در هر صورت
 
ولی زمان،
 
همچنان مانند رودی می گذرد
 
و به دریا می ریزد
 
تا زمانی که او برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
برای همیشه رفته است
 
Submitted by edris1000 on Sun, 22/01/2012 - 16:59
Comments