Одново и одново (Time After Time)

English

Time After Time

Lying in my bed I hear the clock tick,
and think of you
caught up in circles confusion--
is nothing new
Flashback--warm nights--
almost left behind
suitcases of memories,
time after--
 
sometimes you picture me--
I'm walking too far ahead
you're calling to me, I can't hear
what you've said--
Then you say--go slow--
I fall behind--
the second hand unwinds
 
chorus:
if you're lost you can look--and you will find me
time after time
if you fall I will catch you--I'll be waiting
time after time
 
after my picture fades and darkness has
turned to gray
watching through windows--you're wondering
if I'm OK
secrets stolen from deep inside
the drum beats out of time--
 
chorus:
if you're lost...
 
you said go slow--
I fall behind
the second hand unwinds--
 
chorus:
if you're lost...
...time after time
time after time
time after time
time after time
 
videoem: 
Align paragraphs
Macedonian translation

Одново и одново

Лежејќи во кревет слушам како часовникот отчукува
И мислам на тебе
Заглавена во круг, збунетоста --
не е ништо ново
Сеќавања, топли ноќи,
Речиси запоставени
Куфери полни со спомени,
Одново...
 
Некогаш замисли ме --
Чекорам, далеку пред тебе
Ме довикуваш, јас не слушам
Што си рекол --
Тогаш велиш -- Оди бавно,
јас заостанувам!
Втората стрелка се поместува
 
рефрен:
Ако си загубен можеш да побараш, и ќе ме најдеш
Одново и одново
Ако паднеш ќе те фатам -- јас ќе чекам
Одново и одново
 
Откако замислата ќе избледи
И темнината ќе се претвори во сивило
Гледајќи низ прозорецот, се прашуваш
Дали сум добро
Тајни украдени длабоко одвнатре
Тапанот чука дека времето истекува
 
рефрен:
Ако си загубен...
 
Ти рече -- Оди бавно,
јас заостанувам!
Втората стрелка се поместува
 
рефрен:
Ако си загубен...
... одново и одново
Одново и одново
Одново и одново
Одново и одново
 
Submitted by ivank23 on Mon, 09/07/2012 - 03:18
Please help to translate "Time After Time"
Comments