امروز یک افسانه بود (Today Was A Fairytale)

English

Today Was A Fairytale

Today was a fairytale
You were the prince
I used to be a damsel in distress
You took me by the hand and you picked me up at six
Today was a fairytale

Today was a fairytale

Today was a fairytale
I wore a dress
You wore a dark grey t-shirt
You told me I was pretty
When I looked like a mess
Today was a fairytale

Time slows down
Whenever you're around

Can you feel this magic in the air?
It must have been the way you kissed me
Fell in love when I saw you standing there
It must have been the way
Today was a fairytale

It must have been the way
Today was a fairytale

Today was a fairytale
You've got a smile that takes me to another planet
Every move you make everything you say is right
Today was a fairytale

Today was a fairytale
All that I can say
Is now it's getting so much clearer
Nothing made sense until the time I saw your face
Today was a fairytale

Time slows down
Whenever you're around

But can you feel this magic in the air?
It must have been the way you kissed me
Fell in love when I saw you standing there
It must have been the way
Today was a fairytale
It must have been the way
Today was a fairytale

Time slows down
Whenever you're around
I can feel my heart
It's beating in my chest
Did you feel it?
I can't put this down

But can you feel this magic in the air?
It must have been the way you kissed me
Fell in love when I saw you standing there
It must have been the way

But can you feel this magic in the air?
It must have been the way you kissed me
Fell in love when I saw you standing there
It must have been the way
Today was a fairytale
It must have been the way
Today was a fairytale

Today was a fairytale

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 26/11/2011 - 17:19
See video
Try to align
Persian translation

امروز یک افسانه بود

امروز یک افسانه بود
تو شاهزاده بودی
و من یک دوشیزه ی پریشان بودم
تو مرا سحر و جادو کردی و ساعت ۶ دنبالم آمدی
امروز یک افسانه بود

امروز یک افسانه بود

امروز یک افسانه بود
من لباس پوشیدم
و تو یک تیشرت خاکستری تیره پوشیدی
تو به من گفتی که خوشگلم
زمانی که یه هم ریخته به نظر میرسیدم
امروز یک افسانه بود

زمان به کندی حرکت میکند
هنگامی که تو در کنارم هستی

میتوانی این سحر و جادو را در هوا احساس کنی؟
این حتما باید به خاطر نحوه ی بوسیدن من توسط تو باشد
عاشق شدم زمانی که دیدم تو آنجا ایستاده ای
این باید به خاطر این بوده باشد که
امروز یک افسانه بود

این باید به خاطر این بوده باشد
این باید به خاطر این بوده باشد

این باید به خاطر این بوده باشد
تو جوری میخندی که مرا به سرزمینی دیگر می برد
هر حرکتی که میکنی همه ی چیزهایی را که گفته ای تکمیل میکند
امروز یک افسانه بود

امروز یک افسانه بود
همه ی چیزی که می توانم بگویم
این است که الان همه چیز در حال واضح تر شدن است
هیچ چیز معنایی نداشت تا زمانی که من چهره ی تو را دیدم
این باید به خاطر این بوده باشد

زمان به کندی حرکت میکند
هنگامی که تو در کنارم هستی

اما میتوانی این سحر و جادو را در هوا احساس کنی؟
این حتما باید به خاطر نحوه ی بوسیدن من توسط تو باشد
عاشق شدم زمانی که دیدم تو آنجا ایستاده ای
این باید به خاطر این بوده باشد که
امروز یک افسانه بود
این باید به خاطر این بوده باشد که
امروز یک افسانه بود

زمان به کندی حرکت میکند
هنگامی که تو در کنارم هستی
من میتوانم قلبم را احساس کنم
قلبم در سینه ام میتپد
آیا تو آن را احساس کردی؟
من نمیتوانم این را سرکوب کنم

اما میتوانی این سحر و جادو را در هوا احساس کنی؟
این حتما باید به خاطر نحوه ی بوسیدن من توسط تو باشد
عاشق شدم زمانی که دیدم تو آنجا ایستاده ای
این باید به خاطر این بوده باشد

اما میتوانی این سحر و جادو را در هوا احساس کنی؟
این حتما باید به خاطر نحوه ی بوسیدن من توسط تو باشد
عاشق شدم زمانی که دیدم تو آنجا ایستاده ای
این باید به خاطر این بوده باشد که
امروز یک افسانه بود
این باید به خاطر این بوده باشد که
امروز یک افسانه بود

امروز یک افسانه بود

Submitted by golnoush on Sun, 22/07/2012 - 19:18
thanked 4 times
UserTime ago
shakila-music girl2 years 46 weeks
melika993 years 10 weeks
Guests thanked 2 times
Comments