شریان بند (Tourniquet)

English

Tourniquet

 

I tried to kill the pain
but only brought more
i lay dying
and i'm pouring crimson regret and betrayal
i'm dying, praying, bleeding and screaming
am i too lost to be saved
am i too lost?

my God my tourniquet
return to me salvation
my God my tourniquet
return to me salvation

do you remember me
lost for so long
will you be on the other side
or will you forget me
i'm dying, praying, bleeding and screaming
am i too lost to be saved
am i too lost?

my God my tourniquet
return to me salvation
my God my tourniquet
return to me salvation

i want to die!!!

my God my tourniquet
return to me salvation
my God my tourniquet
return to me salvation

my wounds cry for the grave
my soul cries for deliverance
will i be denied Christ
tourniquet
my suicide

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 15:37
See video
Try to align
Persian translation

شریان بند

Versions: #1#2#3

من تلاش کردم تا درد را نابود کنم
ولی فقط بیشتر شد
من در حال مرگم
و من از خجالت پشیمانی و خیانت در خودم فرو می ریزم
دارم می میرم، در حال عبادت، در حال خونریزی و در حال جیغ کشیدن
آیا من بسیار گمراه شده ام که نجات داده شوم؟
آیا من بسیار گمراهم؟

خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده
خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده

آیا تو مرا بخاطر داری
گمشده برای مدّتی طولانی
آیا تو در طرف دیگر خواهی بود؟
یا مرا فراموش می کنی؟
دارم می میرم، در حال عبادت، در حال خونریزی و در حال جیغ کشیدن
آیا من بسیار گمراه شده ام که نجات داده شوم؟
آیا من بسیار گمراهم؟

خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده
خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده

می خواهم بمیرم!!!

خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده
خدای من شریان بندم
به سمتم بیا و نجاتم ده

زخم هایم برای گور گریه می کنند
روحم برای رسیدن گریه میکند
آیا من انکار خواهم شد؟
مسیح
شریان بند
خودکشی من

Submitted by Tahmineh.Evanescence on Wed, 15/02/2012 - 19:31
thanked 11 times
UserTime ago
EBRAHIM AZAD2 years 42 weeks
senzanima2 years 47 weeks
minuch3 years 31 weeks
Guests thanked 8 times
UserPosted ago
minuch3 years 31 weeks
4
Comments
EBRAHIM AZAD     December 16th, 2012

mamnoon az shoma
age be jaye
به سمتم بیا و نجاتم ده
gofte beshe
rastegari ro behem bargardoon
yani ghablan khoob bode vali hala khodesho gonahkar midoone
haghe matlab bishtar ada mishe , na ?