مسیر اشکهایم (The tracks of my tears)

English

The tracks of my tears

Yeah
Oh Whoa
Oh yeah

People say I'm the life of the party
Cause I make a joke or two
Although I might be laughing loud and hardy
Deep inside I am blue

So take a good look at my face
You'll see my smile looks out of place
If you look closer its easy to trace
The tracks of my tears

I need you, need you
Since you left me if you see me with somebody else
Seem like I'm havin' fun, yeah yeah
Although they might be cute there's just no substitute cause
You're the only perfect one, yeah yeah

So take a good look at my face
You'll see my smile looks out of place
If you look closer its easy to trace
The tracks of my tears

I need you, need you
Haa haaa
haaaa ooo yeah

Outside I'm masquerading
Inside my hope is fading
Just a clown since you put me down
My smile is my makeup I wear since my break up with you

So take a good look at my face
You'll see my smile
It looks out of place
If you look closer its easy to trace
The tracks of my tears
Ohhhh

So take a good look at my face
You'll see my smile
It looks out of place
If you look closer its easy to trace
The tracks of my tears

Submitted by Mahtab_Persian on Sun, 24/07/2011 - 06:16
Try to align
Persian translation

مسیر اشکهایم

آره
اوه ووه
اوه آره

مردم میگن که من مجلس گرم کن هستم
چونکه یکی دو تا جوک میگم
اگرچه بلند و به سختی میخندم
اما در اعماق درونم افسرده ام

پس خوب به چهره ام نگاه کن
خواهی دید که لبخندم غیرعادی به نظر می رسه
اگر بیشتر دقت کنی به آسانی می تونی
مسیر اشکهامو ببینی

بهت نیاز دارم,نیاز دارم
از وقتی که رفتی اگر منو با کس دیگه ای ببینی به نظر می رسه که داره بهم خوش میگذره,آره, آره
اگر چه ممکنه اونها بامزه باشن اما نمی تونن جاتو بگیرن چونکه
تو تنها کسی هستی که برای من ساخته شدی, آره آره

پس خوب به چهره ام نگاه کن
خواهی دید که لبخندم غیرعادی به نظر می رسه
اگر بیشتر دقت کنی به آسانی می تونی
مسیر اشکهامو ببینی

بهت نیاز دارم,نیاز دارم
هااااا هاااااا
هااااا اوووووووو آره

ظاهرا چهره ام رو خوب نشون می دم
در درون امیدم در حال از بین رفتنه
از وقتی که تنهام گذاشتی تبدیل به یه دلقک شدم
لبخندم آرایش منه, که از وقتی از هم جدا شدیم به صورتم میزنم

پس خوب به چهره ام نگاه کن
خواهی دید که لبخندم
غیرعادی به نظر می رسه
اگر بیشتر دقت کنی به آسانی می تونی
مسیر اشکهامو ببینی
اووووووه

پس خوب به چهره ام نگاه کن
خواهی دید که لبخندم
غیرعادی به نظر می رسه
اگر بیشتر دقت کنی به آسانی می تونی
مسیر اشکهامو ببینی

Submitted by leila_persian_girl on Thu, 19/04/2012 - 18:48
Author's comments:

Hope you like! Smile

thanked 2 times
Guests thanked 2 times
More translations of "The tracks of my tears"
English → Persian - leila_persian_girl
Comments