Tuna Czeniewska lyrics

LyricsTranslationsRequests
Huá shā zhī mèng (华沙之梦)Chinese
9.17.16
Jiā xiāng (家乡)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
English
Ode to KyivEnglish
12.23.17
Chinese
Ukrainian
Pǔ lǐ pí yà de xī yáng (普里皮亚的夕阳)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
English
Shí jiān liè chē (时间列车)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (10.20.16)
English
Zuì hòu yī zhī wǔ (最后一支舞)Chinese
[Three-line poetry] Pripyat 1986 (9.28.16)
English
Comments