گاهی تو ، گاهی من (A veces tú, a veces yo)

Spanish

A veces tú, a veces yo

Yo se que a veces tú, mujer
me hiciste daño sin querer
pequeñas cosas que olvidé
al ver tu amor amanecer
 
Y tantas veces yo también
igual que un niño me enfadé
cerré mi puerta a tu querer
cuando moría por volver
 
A veces tú, a veces yo
reñimos sin tener razón
sin más por qué
sin más error
que por orgullo de los dos
 
A veces sí, a veces no
lo dices tú, lo digo yo
palabras sin ningún valor
pequeñas cosas del amor
 
Y es que a veces tú también
por mi lloraste alguna vez
y con mis besos yo sequé
tu llanto triste de mujer
 
Tú me enseñaste a comprender
que en nuestro amor no existe ayer
y yo en mis brazos te enseñé
que a nadie más puedo querer
 
A veces tú, a veces yo
reñimos sin tener razón
sin más por qué
sin más error
que por orgullo de los dos
 
A veces sí, a veces no
lo dices tú, lo digo yo
palabras sin ningún valor
pequeñas cosas del amor
 
Submitted by Aldefina on Fri, 08/02/2013 - 18:05
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

گاهی تو ، گاهی من

می دونم که گاهی
بی اینکه بخوای آزارم دادی
چیزای کوچیکی که فراموش کرده بودم
با دیدن عشقت برام زنده شد
 
منم بارهای زیادی مثل
یه بچه عصبانی شدم
و درست وقتی که برای عشقت می مردم
خودمو ازش محروم کردم
 
گاهی تو گاهی من
به خاطر خودخواهیمون
بدون داشتن هیچ دلیل
و خطایی بحث و جدل کردیم
 
گاهی آره گاهی نه
حرفایی رو می زنیم
که هیچ ارزشی ندارن
اینها چیزایی کوچیکی از عشقه
 
تو گاهی به خاطر من
گریه کردی
و من با بوسه هام
اشکاتو پاک کردم
 
تو بهم یاد دادی بفهمم
که تو عشقمون گذشته وجود نداره
و من توی آغوشم بهت یاد دادم
که کسی رو بیشتر از تو نمی تونم دوست داشته باشم
 
گاهی تو گاهی من
به خاطر خودخواهیمون
بدون داشتن هیچ دلیل
و خطایی بحث و جدل کردیم
 
گاهی آره گاهی نه
حرفایی رو می زنیم
که هیچ ارزشی ندارن
اینها چیزایی کوچیکی از عشقه
 
Submitted by hossein64 on Fri, 13/05/2016 - 10:37
Translation source:
Comments