طوفان تحول (Wind of Change)

English

Wind of Change

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future's in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Walking down the street
Distant memories
Are burned in the past forever
I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a stormwind that will ring the freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Submitted by Mauler on Mon, 01/02/2010 - 22:52
See video
Try to align
Persian translation

طوفان تحول

من رودخانه ی موسکوا رو دنبال می کنم
تا پارک گرکی ادامه میدم
در حالی که به طوفان تحول گوش میدم
در یک شب تابستونی ماه آگوست
سربازهایی که عبور می کنن
و به طوفان دگرگونی گوش میدن

دنیا داره به آخر میرسه
آیا تا به حال به این فکر کرده بودی که
ما می تونستیم مثل دو برادر به هم نزدیک باشیم؟
آینده در هواست
من میتونم اون را همه جا احساس کنم
در حالی که با طوفان دگرگونی همراه میشم

من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی

توی خیابون قدم می زنم
خاطره های دورافتاده
برای همیشه در گذشته خاک شده
من رودخونه ی موسکوا رو دنبال میکنم
تا پارک گرکی ادامه میدم
در حالی که به طوفان تحول گوش میدم

من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا رویاهای خودشون رو با من و تو قسمت می کنند
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی

طوفان تحول
در چهره ی زمان مستقیم می وزه
مثل طوفانی که به صدا درمیاد
مثل زنگ آزادی
برای آرامش ذهن
اجازه بده ریتم آهنگ پخش بشه
ریتمی که گیتار من میخواد پخش کنه

من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا رویاهای خودشون رو با من و تو قسمت می کنند
من رو به جادوی لحظه ببر
در یک شب با شکوه
جایی که کودکان فردا در رویاهای دست نیافتنی هستن
در طوفان دگرگونی

Submitted by Adrina_Muller on Sun, 07/08/2011 - 08:55
thanked 8 times
UserTime ago
Hamidreza Ardakani4 weeks 6 days
Guests thanked 7 times
Comments