شب فوق العاده (Wonderful tonight)

English

Wonderful tonight

It's late in the evening,
she's wondering what clothes to wear.
She'll put on her make-up
and brushes her long blonde hair.
And then she'll ask me,
"Do I look all right?"
And I'll say, "Yes, you look wonderful tonight."

We go to a party
and everyone turns to see
this beautiful lady
that's walking around with me.
And then she'll ask me,
"Do you feel all right?"
And I'll say, "Yes, I feel wonderful tonight."

I feel wonderful because I see
the love light in your eyes.
And the wonder of it all
is that you just don't realize
how much I love you.

It's time to go home now
and I've got an aching head,
so I'll give her the car keys
and she'll help me to bed.
And then I tell her,
as I turn out the light,
I'll say, "My darling, you were wonderful tonight.
Oh my darling, you were wonderful tonight."

Submitted by evfokas on Sun, 04/09/2011 - 21:31
Try to align
Persian translation

شب فوق العاده

دیروقت است
اما او هنوز نمی داند چه لباسی بپوشد
او آرایش خواهد کرد
و گیسوان بلند بلوندش را شانه می کند
و از من خواهد پرسید
خوب به نظر می رسم؟
و من خواهم گفت:بله تو امشب فوق العاده ای

ما به مهمانی می رویم
و همه رویشان را برمیگردانند
برای دیدن این بانوی زیبا
که در کنار من قدم برمیدارد
و سپس او از من خواهد پرسید
احساس خوبی داری؟
و من خواهم گفت:بله امشب احساس فوق العاده ای دارم

احساس فوق العاده ای دارم
چراکه درخشش عشق را در چشمانت می بینم
و شگفت آنکه
تو نمیدانی
چقدر دوستت دارم

اکنون هنگام بازگشت به خانه است
و من سرم درد می کند
پس کلید ماشین را به او خواهم داد
و او مرا به تختخواب خواهد برد
و سپس درحالیکه چراغ را خاموش می کنم
به او خواهم گفت
عزیزم تو امشب فوق العاده بودی
آه عزیزم تو امشب فوق العاده بودی

Submitted by saharhekmat on Fri, 16/09/2011 - 19:57
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
Comments