Ke Ngaue 'Aki ke Sai (Work Things Out)

Tongan translation

Ke Ngaue 'Aki ke Sai

Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Koe 'ilifia 'ia 'oku 'ongo 'i he po...
'Oku hola 'ia ki loto 'i he maama
 
Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Kuou ta'emohe 'i he po
'Oku malu 'a e loki ko 'eni
Koe laumalie 'i loto 'o hoku sino
'Oku 'ikai ke kau 'ia 'aki kiate au
'Oku 'ulo 'aupito 'a e ngaahi 'ata ko ee
 
'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
 
Na'e tala 'ia ke faka'ata'ataa he'eku 'atamai
Pau keu havahave 'a e ngaahi holisi kotoa pe, 'a ia 'oku 'ofi ki au
'Ikai ha ngaahi 'ata 'a ia 'oku tuli au
'Ikai ha ngaahi me'a 'oku 'ikai ke tuku au ke pehe
'Oku faingata'a ke kumi ha taha keu falala 'aki ki ai
 
'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
 
'Oku tapuni'i hoku mata, 'oi 'oku tapuni'i hoku mata
Kuou hanga 'aki kita 'i mu'a mei he huhu'i 'o e totongi
'Oku tapuni'i hoku mata, 'oi 'oku tapuni'i hoku mata
Kuou hanga 'aki kita 'i mu'a mei he huhu'i 'o e totongi
 
Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Koe 'ilifia 'ia 'oku 'ongo 'i he po...
'Oku hola 'ia ki loto 'i he maama
 
'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 12/06/2012 - 17:45
English

Work Things Out

He told me to make it
He told me to work things out
Those fears felt at night
Come out into the light
 
He told me to make it
He told me to work things out
I'm sleepless at night
 

More

More translations of "Work Things Out"
English → Tongan - SilentRebel83
Comments