Ke Ngaue 'Aki ke Sai (Work Things Out)

English

Work Things Out

He told me to make it
He told me to work things out
Those fears felt at night
Come out into the light

He told me to make it
He told me to work things out
I'm sleepless at night
This room is so tight
The soul in my body,
It does not belong to me
All those reflections are shining so bright

They turn to look at me and
They run me down somehow
I've gotta go now, I've gotta go now
I've gotta go now, I've gotta go now

He told me to make it
He told me to clear up my mind
Should smash all the walls that get closer to me
No shadows that chase me
No things that won't let me be
Someone I can trust is so hard to find

They turn to look at me and
They run me down somehow
I've gotta go now, I've gotta go now
I've gotta go now, I've gotta go now

I close my eyes, oh I close my eyes
I face myself before I pay the price
I close my eyes, oh I close my eyes
I face myself before I pay the price

He told me to make it
He told me to work things out
The fears felt at night
Come out into the light

They turn to look at me and
They run me down somehow
I've gotta go now, I've gotta go now
I've gotta go now, I've gotta go now

Submitted by SilentRebel83 on Tue, 12/06/2012 - 01:55
See video
Align paragraphs
Tongan translation

Ke Ngaue 'Aki ke Sai

Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Koe 'ilifia 'ia 'oku 'ongo 'i he po...
'Oku hola 'ia ki loto 'i he maama

Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Kuou ta'emohe 'i he po
'Oku malu 'a e loki ko 'eni
Koe laumalie 'i loto 'o hoku sino
'Oku 'ikai ke kau 'ia 'aki kiate au
'Oku 'ulo 'aupito 'a e ngaahi 'ata ko ee

'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni

Na'e tala 'ia ke faka'ata'ataa he'eku 'atamai
Pau keu havahave 'a e ngaahi holisi kotoa pe, 'a ia 'oku 'ofi ki au
'Ikai ha ngaahi 'ata 'a ia 'oku tuli au
'Ikai ha ngaahi me'a 'oku 'ikai ke tuku au ke pehe
'Oku faingata'a ke kumi ha taha keu falala 'aki ki ai

'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni

'Oku tapuni'i hoku mata, 'oi 'oku tapuni'i hoku mata
Kuou hanga 'aki kita 'i mu'a mei he huhu'i 'o e totongi
'Oku tapuni'i hoku mata, 'oi 'oku tapuni'i hoku mata
Kuou hanga 'aki kita 'i mu'a mei he huhu'i 'o e totongi

Na'e tala 'ia ke ai 'ia
Na'e tala 'ia ke ngaue 'ia ke sai
Koe 'ilifia 'ia 'oku 'ongo 'i he po...
'Oku hola 'ia ki loto 'i he maama

'Oku fakatafoki e naua 'aki ki au 'o...
Nau tui'i ha me'a pe e au ki lalo
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni
Pau keu 'alu taimi ni, pau keu 'alu taimi ni.

"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Tue, 12/06/2012 - 17:45
More translations of "Work Things Out"
English → Tongan - SilentRebel83
Comments