دیروز (Yesterday)

English

Yesterday

 

Yesterday
All my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday

Suddenly
I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Why she
Had to go I don't know, she wouldn't say
I said
Something wrong, now I long for yesterday

Yesterday
Love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

Why she
Had to go I don't know, she wouldn't say
I said
Something wrong, now I long for yesterday

Yesterday
Love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

Submitted by jaqui on Tue, 16/02/2010 - 12:03
Last edited by lt on Tue, 02/06/2015 - 19:39
See video
Try to align
Persian translation

دیروز

Versions: #1#2#3

دیروز
تمامی دردهایم دور به نظر می رسید
حالا به نظر می رسد آن ها(درد)این جایند
آه،به دیروز باور دارم

ناگهان
نیمی از مردی که بودم،نیستم
سایه ای وجود دارد که از من گذشته
آه،دیروز ناگهان آمد

چرا او
نمی دانم چرا او باید برود،او نخواهد گفت
من گفتم
چیزی اشتباه شده،حالا من در امتداد دیروزم

دیروز
عشق آنچنان سرگرمی آسانی بود برای بازی کردن
حالا به محلی نیاز دارم تا مخفی شوم
آه،به دیروز باور دارم

چرا او
نمی دانم چرا او باید برود،او نخواهد گفت
من گفتم
چیزی اشتباه شده،حالا من در امتداد دیروزم

دیروز
عشق آنچنان سرگرمی آسانی بود برای بازی کردن
حالا به محلی نیاز دارم تا مخفی شوم
آه،به دیروز باور دارم

Submitted by masih on Sat, 10/09/2011 - 19:04
thanked 10 times
UserTime ago
mohammad.heidar39 weeks 4 days
Guests thanked 9 times
More translations of "Yesterday"
English → Persian - masih
Comments
mahsa     September 11th, 2011

exellent