The Beatles - Yesterday (Persian translation)

Persian translation

دیروز

Versions: #1#2#3
دیروز
تمامی دردهایم دور به نظر می رسید
حالا به نظر می رسد آن ها(درد)این جایند
آه،به دیروز باور دارم
 
ناگهان
نیمی از مردی که بودم،نیستم
سایه ای وجود دارد که از من گذشته
آه،دیروز ناگهان آمد
 
چرا او
نمی دانم چرا او باید برود،او نخواهد گفت
من گفتم
چیزی اشتباه شده،حالا من در امتداد دیروزم
 
دیروز
عشق آنچنان سرگرمی آسانی بود برای بازی کردن
حالا به محلی نیاز دارم تا مخفی شوم
آه،به دیروز باور دارم
 
چرا او
نمی دانم چرا او باید برود،او نخواهد گفت
من گفتم
چیزی اشتباه شده،حالا من در امتداد دیروزم
 
دیروز
عشق آنچنان سرگرمی آسانی بود برای بازی کردن
حالا به محلی نیاز دارم تا مخفی شوم
آه،به دیروز باور دارم
 
Submitted by masih on Sat, 10/09/2011 - 19:04
English

Yesterday

Comments
mahsa    Sun, 11/09/2011 - 16:08

exellent