Ko Au Ko Moana [ Yo soy Moana (Canto ancestral) [I Am Moana (Song of the Ancestors)] ]

Tongan translation

Ko Au Ko Moana

[Kui Tala:]
'Oku ou 'ilo ha ta'ahine motu
Nofo tokotaha 'e ia mei he kakai
'Ofa'ia ia e tahi mo 'ene fonua
'O ne 'o mai faka'apa'apa ki hono fānau
Fakataimi, 'oku tu'u ia 'ia faingata'a'ia kotoa
Ko e hisitolia ia 'e faka'ilonga'i koe
Ko e ko e 'ilonga ni, 'oku haa atu ho feitu'u
Ko ho kāinga mo ho 'ofa -- liliu'i ia 'ia koe
Mau taki ho akonaki
Pea 'ikai 'e fakalongo koe e hataha
Ko e le'o mēlie 'i loto koe
'E tala ia fakatuai kia te koe:
"Moana, kuo ke a'ujia mai; Moana fanongo mai:
Ke'ilo ko hai koe?
 
[Moana:]
Ko hai au?...
Ko au ko e ta'ahina 'oku 'ofa'ia ki hono motu
Kae'uma'ā e tahi
Ne ui mai
Ko au ko e 'ofefine 'oku tataki heni
'Oku ou ha'u mei he kauvaka
'A ia na'a nau folau'i Maamani
Nau ui mai ki he fonua ni 'oku ou taki
Na'a ku folau'i mama'o
Ko e me'a na'a ku ako'i... ko au ia
Pea mo e me'a ange 'e kapau 'e ui mai...
 
Ko e le'o ia 'oku 'ikai 'i tu'a, ka ko ha lotu ia mei he laumaalie
Ha folau totonu, 'a ia 'oku ha'u pea 'alu ki tu'a
Pea mo koe, teu tauhi he hala
Te ke taki mai
Teu 'ilo'i fēfē ke hanga ki he me'a 'oku hokohoko ai
Ko au ko Moana!
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Submitted by SilentRebel83 on Sat, 11/02/2017 - 01:11
Author's comments:

based from the Spanish translation by Enjovher.

thanked 2 times
UserTime ago
Enjovher5 weeks 5 days
Guests thanked 1 time
Spanish

Yo soy Moana (Canto ancestral) [I Am Moana (Song of the Ancestors)]

[Abuela Tala:]
Sé de una isleña muchacha,
aislada está del montón,
amando al mar y a su pueblo,
le da a su familia honor,
a veces con todo en contra
la historia te va a marcar,
pero esas marcan revelan tu lugar,
 

More

More translations of "Yo soy Moana (Canto ancestral) [I Am Moana (Song of the Ancestors)]"
Spanish → Tongan - SilentRebel83
Comments