تو زندگی منی (You Are My Life)

English

You Are My Life

Once all alone
I was lost in a world of strangers
No one to trust
On my own, I was lonely
 
You suddenly appeared
It was cloudy before
but now is all clear
 
You took away the fear
And you brought me back to the light
 
You are the sun
You make me shine
more like the stars
That twinkle at night
You are the moon
That glows in my heart
You’re my daytime
my nighttime
My world
You’re my life
 
Now I wake up everyday
With this smile upon my face
No more tears, no more pain
‘Cause you love me
You help me understand
That love is the answer
to all that I am
 
And I, I’m a better man
Since you taught me by sharing your life
 
You gave me strength
When I wasn’t strong
You gave me hope
when all hope was lost
You opened my eyes
when I couldn’t see
Love was always here waiting for me
 
You Are My Life
 
Submitted by jmpcrunch on Mon, 21/02/2011 - 10:50
Last edited by Higgs Boson on Thu, 25/06/2015 - 08:25
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

تو زندگی منی

زمانی، تنهای تنها
در دنیایی (پر) از غریبه ها گم شده بودم
هیچ کس نبود که به او اعتماد کنم
فقط با خودم، تنها بودم
 
ناگهان تو ظاهر شدی
قبل از این، آسمان ابری بود
اما الان صاف ِ صاف است
 
تو، ترس ها را بردی
و مرا دوباره به روشنایی آوردی
 
تو خورشیدی
تو باعث می شوی تا من بدرخشم
(یا) بیشتر شبیه ستاره ها
که شب ها چشمک می زنند
تو ماه هستی
که در قلب من می درخشد
تو روز ِ من
شب ِ من
دنیای منی
تو زندگی منی
 
حالا، هر روز، با این لبخند روی چهره ام
بیدار می شوم
دیگر اشکی نیست، دیگر دردی نیست
چون تو، مرا دوست داری
تو کمکم می کنی تا بفهمم
که عشق، پاسخی است
به تمام آنچه که هستم
و من، من از زمانی که تو، با شریک کردن زندگی ات با من، به من آموختی
انسان بهتری هستم
 
تو خورشیدی
تو باعث می شوی تا من بدرخشم
(یا) بیشتر شبیه ستاره ها
که شب ها چشمک می زنند
تو ماه هستی
که در قلب من می درخشد
تو روز ِ من
شب ِ من
دنیای منی
تو زندگی منی
 
زمانی که قوی نبودم
تو به من قدرت دادی
وقتی امیدها گم شده بودند
تو به من امید دادی
وقتی که نمی توانستم ببینم
تو چشمانم را باز کردی
عشق همیشه اینجا، منتظر من بوده...
تو زندگی منی
 
Submitted by The Princess on Fri, 15/06/2012 - 17:52
More translations of "You Are My Life"
English → Persian - The Princess
5
Comments
amirala_dd_1988    June 15th, 2012

واقعا شعر و ترجمه زيبايى بود!
Beautiful words and wonderful translation!