تو قلب منی، تو روح منی (You're My Heart, You're My Soul)

English

You're My Heart, You're My Soul

 
Deep in my heart - there's a fire - a burning heart
Deep in my heart - there's desire - for a start
I'm dying in emotion
It's my world in fantasy
I'm living in my, living in my dreams
 
You're my heart, you're my soul
I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever
Stay with you together
 
You're my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
That's the only thing I really know
 
Let's close the door and believe my burning heart
Feeling alright come on open up your heart
Keep the candles burning
Let your body melt in mine
I'm living in my, living in my dreams
 
You're my heart, you're my soul
I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever
Stay with you together
 
You're my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
That's the only thing I really know
 
You're my heart, you're my soul
I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever
Stay with you together
 
You're my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
That's the only thing I really know
 
Submitted by Milan31 on Fri, 04/05/2012 - 11:01
See video
Align paragraphs
Persian translation

تو قلب منی، تو روح منی

Versions: #1#2
در عمق قلبم – یه آتیش وجود داره – یه قلب فروزان
در عمق قلبم – یه آرزو وجود داره – برای یه شروع
من در احساس می میرم
این دنیای منه در وهم و خیال
من زندگی می کنم در، زندگی می کنم در رویاهایم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
بیا در رو ببنیدیم و قلب سوزان منو باور کن
راحت باش، یالا، قلبت رو باز کن
شمع ها رو روشن نگه دار
اجازه بده بدنت در بدنم ذوب بشه
من زندگی می کنم در، زندگی می کنم در رویاهایم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
تو قلب منی، تو روح منی
هر جا که برم تابناک نگهش می دارم
تو قلب منی، تو روح منی
برای همیشه تو رو نگه می دارم (در بغلم)
با تو می مانم
 
تو قلب منی، تو روح منی
آره، حس می کنم که عشقمون رشد خواهد کرد
تو قلب منی، تو روح منی
این تنها چیزیه که من می دونم
 
Submitted by m_fandrousi on Wed, 23/05/2012 - 05:23
thanked 6 times
Guests thanked 6 times
Please help to translate "You're My Heart, You're My Soul"
Comments