طرف تو (By Your Side)

Persian translation

طرف تو

هیچ کس نمیدونه تو چه احساسی داری
هیچ کس اونجا نیست که تو دوست داشته باشی ببینی
روز تاریک و پر از درده
تو با خون خودت مینویسی کمک
چون امید تمام چیزیه که داری
چشماتو باز میکنی
ولی چیزی تغییر نکرده
 
من نمیخوام برات دردسر درست کنم
نمیخوام زیاد بمونم
من فقط اومدم اینجا که بهت بگم
 
برگرد
من اینجام
اگر بخوای این منم، میبینی
فاصله مهم نیست
دور یا نزدیک
من میتونم نگهت دارم (میتونم بغلت کنم)
وقتی سعی میکنی بهم برسی
 
زندگیت بی معنیه
دفتر خاطراتت پر از خاطرات بیخودیه
خیلی سخته که با دست های خالی کنار بیای
تو داری دنبال رنگین کمون میگردی
اما مدت زیادی نیست که مرده ( از بین رفته)
اون تا آخرین لحظه سعی کرد
فقط برای تو بدرخشه
 
من نمیخوام برات دردسر درست کنم
نمیخوام زیاد بمونم
من فقط اومدم اینجا که بهت بگم
فقط برای یه مدت کوتاه
 
برگرد
من اینجام
اگر بخوای این منم، میبینی
فاصله مهم نیست
دور یا نزدیک
من میتونم نگهت دارم (میتونم بغلت کنم)
وقتی سعی میکنی بهم برسی
 
اگر دنیا گیجت کرد
و به نظرت میاد که احساساتت رو از دست دادی
اگر طوفان نخواد آروم بشه
و تو ندونی که باید چی کار کنی
اطرافت رو نگاه کن
من اینجام
فاصله مهم نیست
دور یا نزدیک
 
من طرف تو ام
فقط برای مدت کمی
 
برگرد
برگرد من اینجام
برگرد
فاصله مهم نیست، دور یا نزدیک
برگرد
اگر بخوای این منم، میبینی
برگرد
من میتونم نگهت دارم (میتونم بغلت کنم)
وقتی سعی میکنی بهم برسی
برگرد من اینجام
فاصله مهم نیست، دور یا نزدیک
 
من طرف تو ام
فقط برای مدت کمی
ما میتونیم اگر تلاش کنیم!
 
Submitted by tina_alfideh on Mon, 18/06/2012 - 13:54
English

By Your Side

No one knows how you feel
No one there you'd like to see
The day was dark and full of pain
You write "Help" with your own blood
'Cause hope is all you've got
You open up your eyes
But nothing's changed
 

More

Comments