Dewa Asmara [ Yue Lao (月老) ]

Chinese

Yue Lao (月老)

nǐ ài jìu ài hé bì zhī dào
suàn yuán fēn bù zhòng yào
nǐ wèn tiān tiān huì lǎo
wǒ xǐ huān jìu qù xǐ huān dào lǎo
yòng jìn suǒ yǒu wǒ de hǎo
 
qù dài tì suǒ yǒu nǐ de zāo
wǒ yīn wéi nǐ huì shuì bù zhe
dì jìn wú yì jiān shè xià de quān tào
jìu suàn shì nán yě bù xiǎng táo
tà shàng le bù guī lù yī tiáo
bù huì guì xià xiàng yuè lǎo qíu ráo
 
jìu suàn shì tòng wǒ yě huì xiào
yuè lǎo tā yě kàn bù dào tā tīng bù dào
tā máng dé bù néng wéi nǐ qí dǎo
wǒ cāi tā zǎo yǐ jīng bǎ wǒ men wàng diào
ā ... yuè lǎo tā kàn bù dào tā tīng bù dào
nǐ zì jǐ xìng fú zì jǐ qù zhǎo
 
bié děng dào nián lǎo cái fā xiàn wǒ de hǎo
zuó yè mèng lǐ wǒ kàn dào yuè lǎo
tā yào wǒ quàn nǐ hǎo hǎo sī kǎo
dào dǐ zài shì jiān shàng shuí huì shì duì nǐ zuì hǎo
duì nǐ zuì hǎo wū ...
 
yuán lái tā kàn dé dào tā tīng dé dào
bǐ cǐ de xīn dōu xū yào yī kào
suǒ yǐ tā bù shě dé bǎ wǒ men chāi diào
 
ā ... yuè lǎo tā kàn dé dào
tā tīng dé dào gào sù wǒ ài shì nà me wēi miào
míng míng zhōng wǒ liǎng yī gè dōu bù néng shǎo
 
yuè lǎo tā kàn dé dào tā tīng dé dào
tā yuàn yì yī zhí wéi wǒ qí dǎo
tā qí dǎo wǒ liǎng yī gè dōu bù néng shǎo
 
Transliteration submitted by weiling.tay on Mon, 01/12/2014 - 15:05
Submitter's comments:
I think the original transcriber put the transliterated version in - this would therefore be the actual Chinese version.
你爱就爱 何必知道
算缘分不重要
你问天 天会老
我喜欢就去 喜欢到老
用尽所有我的好
去代替所有你的糟
 
我因为你会睡不着
墬进无意间设下的圈套
就算是难也不想逃
踏上了不归路一条
不会跪下向月老求饶
就算是痛 我也会笑
 
月老他也看不到 他听不到
他忙得不能为你祈祷
我猜 他早已经把我们忘掉
啊... 月老他看不到 他听不到
你自己幸福自己去找
别等到年老 才发现我的好
 
昨夜梦里 我看到月老
他要我劝你 好好思考
到底在世间上 谁会是对你最好
对你最好 呜...
 
原来他看得到 他听得到
彼此的心都需要依靠
所以他不舍得把我们拆掉
 
啊... 月老他看得到
他听得到 告诉我 爱是那么微妙
冥冥中我俩 一个都不能少
 
月老他看得到 他听得到
他愿意一直为我祈祷
他祈祷我俩 一个都不能少
 
Submitted by weiling.tay on Sat, 10/01/2015 - 22:33
Last edited by Fary on Sat, 10/01/2015 - 22:33
Align paragraphs
Indonesian translation

Dewa Asmara

Kalau kau cinta, cintalah - kenapa perlu tahu?
Mengira nasib tidak penting
Tanyalah surga, surga pun akan menambah usia
Kalau ku sayang, kan ku sayang sampai kau tua
Gunakan semua baikku
Menggantikan semua burukmu
 
Sebabmu ku tidur tak lena
Terjejak ke dalam perangkap yang tak sengaja dipasang
Betapa susah pun ku tak ingin terlepas
Ku telah bertolak pada jalan ini, takkan ku dapat pulang ke pangkal
Ku takkan bersujud meminta ampun dewa asmara
Walaupun sakit kan ku senyum jua
 
Dewa asmara tak ternampak, tak terdengar
Ia sibuk, tiada masa menolongmu
Ku rasa, dia dah lama terlupa kita
Dewa asmara tak ternampak, tak terdengar
Kebahagiaanmu terletak di tanganmu sendiri
Jangan kau tunggu sampai terlambat, baru kau sedar betapa baikku
 
Semalam ku mimpikan dewa asmara
Dia mintaku nasihatkanmu: fikirlah baik-baik
Di dunia ini siapalah yang terbaik untuk mu
Terbaik untuk mu?
 
Rupanya dia ternampak, dia terdengar
Hati kita perlu saling bergantung
Sebab itulah dia tak sanggup pisahkan kita
 
Dewa asmara ternampak, terdengar
Katanya, kasih itu terlalu halus
Dah dijodohkan kita berdua tidak boleh kurang seorang
Dewa asmara ternampak, terdengar
Dia sanggup selalu memberkati saya
Dia harapkan kita berdua tidak kurang seorang
 
Submitted by weiling.tay on Mon, 01/12/2014 - 15:32
Added in reply to request by Oeymeilie
More translations of "Yue Lao (月老)"
Chinese → Indonesian - weiling.tay
Comments