Letra de Same'ach

Hebreo

Same'ach

K'sheyeled mechayech, ha'olam pore'ach

har'chovot sh'ketim vehakol chalom.

Hachayalim yod'im la'asot same'ach

ve'el harachamim hu ya'aseh shalom.

Vezeh lo ra leha'amin betov,

zeh rak oseh li cheshek le'ehov.

Same'ach same'ach, same'ach same'ach.

Same'ach same'ach, rak simchah balev.

K'shera lecha balev, tenaseh lishko'ach

rak mach'shavah tovah tesader hakol.

Uve'ezrat hashem yihyeh lecha t'akoach,

lehit'gaber tamid velatet hakol.

Vezeh lo ra leha'amin betov,

lehit'karev ule'ehov.

Same'ach same'ach...

Publicado por algebra el Vie, 01/01/2010 - 00:00

 

Las traducciónes de "Same'ach"
Comentarios