آلخاندرو (Alejandro)

Inglés

Alejandro

 

I know that we are young
And I know that you may love me
But I just can't be with you like this anymore
Alejandro

She's got both hands
In her pocket
And she won't look at you (won't look at you)
She hides true love
En su bolsillo
She's got a halo around her finger
Around you

You know that I love you boy
Hot like Mexico
Rejoice
At this point I've gotta choose
Nothing to lose

Don't call my name
Don't call my name
Alejandro
I'm not your babe
I'm not your babe
Fernando
Don't wanna kiss
Don't wanna touch
Just smoke my cigarette, hush
Don't call my name
Don't call my name
Roberto

Alejandro
Alejandro
Ale-Alejandro
Ale-Alejandro-e-ro

Stop
Please, just let me go
Alejandro
Just let me go

She's not broken
She's just a baby
But her boyfriend's like her dad
Just like a dad
And all those flames that
Burned before him
Now he's gotta firefight
Gotta cool the bad

You know that I love you boy
Hot like Mexico
Rejoice
At this point I've gotta choose
Nothing to lose

Don't call my name
Don't call my name
Alejandro
I'm not your babe
I'm not your babe
Fernando
Don't wanna kiss
Don't wanna touch
Just smoke my cigarette, hush
Don't call my name
Don't call my name
Roberto

Alejandro
Alejandro
Ale-Alejandro
Ale-Alejandro-e-ro

Don't bother me
Don't bother me
Alejandro
Don't call my name
Don't call my name
Bye Fernando
I'm not your babe
I'm not your babe
Alejandro
Don't wanna kiss
Don't wanna touch
Fernando

Don't call my name
Don't call my name
Alejandro
I'm not your babe
I'm not your babe
Fernando
Don't wanna kiss
Don't wanna touch
Just smoke my cigarette, hush
Don't call my name
Don't call my name
Roberto

Alejandro
Alejandro
Ale-Alejandro
Ale-Alejandro-e-ro

Publicado por mariocruz el Sáb, 10/07/2010 - 21:15
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

آلخاندرو

Versiones: #1#2

من می دونم که ما خیلی جوونیم
و می دونم که ممکنه دوستم داشته باشی
اما بیشتر از این نمی تونم باهات بمونم
آلخاندرو
او هر دو دستش را
در جیبش گذاشت
او نمی خواهد به تو نگاه کند
او عشق واقعی را پنهان کرد
در جیب خود – اسپانیایی
او در اطراف انگشتش هاله ای داشت
اطراف تو
پسر! تو می دانی که دوستت دارم
داغ مثل مکزیکی ها
شاد
در این مرحله من انتخاب خودم را می کنم
هیچ چیز برای از دست دادن وجود ندارد
اسم منو صدا نکن
اسم منو صدا نکن
آلخاندرو
من عزیز تو نیستم
من عزیز تو نیستم
فرناندو
نمی خواهم ببوسم
نمی خواهم لمس کنم
فقط سیگارم را دود کنم و هی !
اسم منو صدا نکن
اسم منو صدا نکن
روبرتو
آلخاندرو(4 بار)
ایست !
لطفا فقط بزار برم
آلخاندرو
فقط بزار برم
اون نشکست
اون فقط یه بچه بود
اما دوست پسرش مثل پدرش بود
فقط مثل پدرش
و تمام شور و تب و تابی که
قبل از او سوخته بودند
حالا اون باید آتش باشد
باید سرمای بدی باشد
پسر! تو می دانی که دوستت دارم
داغ مثل مکزیکی ها
شاد
در این مرحله من انتخاب خودم را می کنم
هیچ چیز برای از دست دادن وجود ندارد
اسم منو صدا نکن
اسم منو صدا نکن
آلخاندرو
من عزیز تو نیستم
من عزیز تو نیستم
فرناندو
نمی خواهم ببوسم
نمی خواهم لمس کنم
فقط سیگارم را دود کنم و هی !
اسم منو صدا نکن
اسم منو صدا نکن
روبرتو
آلخاندرو(4 بار)

Publicado por Shermineh el Sáb, 04/08/2012 - 20:01
4 agradecimientos
4 agradecimientos de invitados
Comentarios