عذرخواهی (Apologize)

Inglés

Apologize

I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground
And I'm hearing what you say
But I just can't make a sound
You tell me that you need me
Then you go and cut me down
But wait...
You tell me that you're sorry
Didn't think I'd turn around and say..

That it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late

I'd take another chance, take a fall, take a shot for you
And I need you like a heart needs a beat
(But that's nothing new)
Yeah yeah

I loved you with a fire red, now it's turning blue
And you say
Sorry like the Angel Heaven let me think was you,
But I'm afraid

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
Woahooo woah

It's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, it's too late
I said it's too late to apologize, yeah
I said it's too late to apologize, yeah

I'm holding on your rope
Got me ten feet off the ground...

Publicado por Miley_Lovato el Mar, 27/12/2011 - 19:57
Editado por última vez por carnivorous_lamb el Mar, 16/06/2015 - 21:47
See video
 Intentar alinear
traducción al Persa

عذرخواهی

من از طناب تو آویزانم
در عمق ده فوتی زمین
و صدای حرف زدنت را می شنوم
اما نمی توانم صدایی از خودم درآورم

تو می گویی که محتاج منی
سپس میروی و طناب را قطع می کنی
اما می گویی که متأسفی
فکر نمیکنی که ممکن است بازگردم و بگویم:
برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر
گفتم برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر
خیلی دیر

یکبار دیگر خودم را به خطر انداخته ام،سقوط می کنم
به خاطر تو تلاش می کنم
من محتاج تو هستم مانند قلب که محتاج ضربان است
اما این موضوع جدیدی نیست

من عاشقت بودم با شعله عشقی سرخ که اکنون آبی شده است
و تو مانند یک فرشته می گویی:متأسفم
خدایا بگذار فکر کنم که متأسف بودی
اما من می ترسم

برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر
گفتم برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر

برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر
گفتم برای عذرخواهی خیلی دیر است،خیلی دیر

گفتم برای عذرخواهی خیلی دیر است
گفتم برای عذرخواهی خیلی دیر است

من از طناب تو آویزانم
در عمق ده فوتی زمین

Publicado por saharhekmat el Mar, 17/04/2012 - 15:17
8 agradecimientos
Usuario Hace
sisay2 años 9 semanas
Armageddon683 años 31 semanas
6 agradecimientos de invitados
Comentarios
sisay     Septiembre 23rd, 2013

tnx