گیر افتادم (In Between)

Inglés

In Between

Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say
 
But trying to be genuine was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between
 
Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say
 
But trying to be someone else was harder than it seemed
And somehow I got caught up in between
 
[Chorus]
Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way
 
And things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
[End Chorus]
 
Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say
 
But trying to regain your trust was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between
 
[Chorus]
Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way
 
The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
[End Chorus]
 
And I cannot explain to you
And anything I say or do or plan
 
Fear is not afraid of you
But guilt's a language you can understand
 
I cannot explain to you
And anything I say or do
I hope the actions speak the words they can
 
[Chorus]
For my pride and my promise
For my lies and how the truth gets in the way
 
The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse is
 
Pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way
 
The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
[End Chorus]
 
Publicado por Ghosts with just voices_ el Jue, 15/12/2011 - 12:28
videoem: 
Align paragraphs
traducción al Persa

گیر افتادم

بذار با یه معذرت خواهی شروع کنم
بذار بابت چیزی که میخوام بگم معذرت خواهی کنم
 
اما تلاش برای حقیقی بودن سخت تر از اونی بود
که به نظر می اومد,و حالا اینجا گیر افتادم
 
بذار با یه معذرت خواهی شروع کنم
بذار بابت چیزی که میخوام بگم معذرت خواهی کنم
 
اما تلاش برای یه نفر دیگه بودن سخت تر از اونی بود
که به نظر می اومد,و حالا اینجا گیر افتادم
 
قسمت همخوانی
بین تکبر و قولهام گیر افتادم
بین دروغهام و ظاهر شدن حقیقت گیر افتادم
 
اما حرفهایی که میخوام بهت بزنم,قبل از گفته شدن گم میشند
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
پایان قسمت همخوانی
 
بذار با یه معذرت خواهی شروع کنم
بذار بابت چیزی که میخوام بگم معذرت خواهی کنم
 
اما تلاش برای جلب کردن دوباره ی اعتماد تو سخت تر از اونی بود
که به نظر می اومد,و حالا اینجا گیر افتادم
 
قسمت همخوانی
بین تکبر و قولهام گیر افتادم
بین دروغهام و ظاهر شدن حقیقت گیر افتادم
 
اما حرفهایی که میخوام بهت بزنم,قبل از گفته شدن گم میشند
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
پایان قسمت همخوانی
 
من نمیتونم برات توضیح بدم
که چی کار میکنم و چی میگم و چه برنامه هایی دارم
 
ترس از تو نمیترسه
اما گناه مثل یه زبونه که تو بهش تسلط داری و درکش میکنی
 
من نمیتونم برات توضیح بدم
که چی کار میکنم و چی میگم و چه برنامه هایی دارم
امیدوارم رفتارم منظور رو برسونه
 
قسمت همخوانی
بخاطر تکبر و قولهام گیر افتادم
بخاطر دروغهام و ظاهر شدن حقیقت گیر افتادم
 
اما حرفهایی که میخوام بهت بزنم,قبل از گفته شدن گم میشند
تنها چیزی که بدتره...
 
تکبر و قول منه
بین دروغهام و ظاهر شدن حقیقت گیر افتادم
 
اما حرفهایی که میخوام بهت بزنم,قبل از گفته شدن گم میشند
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
تنها نبود یه چیزه که از کمبودش بدتره
پایان قسمت همخوانی
 
Publicado por minuch el Jue, 31/05/2012 - 13:13
Comentarios