این بار فهمیدم (Bu kez anladım)

این بار فهمیدم

این بار فهمیدم
از روی پلی که از شاخه های خشکیده ساخته شده عبور میکنم
من اونجا بودم
شهرهایی که مردم تنها رو قورت میدن رو میشناسم
این بار فهمیدم
خوشبختی رو که از شکستن غمها حس میکنم
من اونجا بودم
ابهایی رو که عاشقهای خام رو غرق میکنن میشناسم
نه افراد خودی معلومه
نه جای مخفیگاهها
امروز خودم گم کردم، از اعتبار ساقطه
پایانی نداره از هیچی، هیچی انتخاب کردم
امروز از همه چیز دست شستم، قلبم بیحاله
جاهایی از بدنم که میگفتن زخمی نمیشه،داخل حمام خونه

هم بیگناه همناتوان وهم بیحال

این بار فهمیدم
پشت سپرهایی ساخته شده از کارتن پنهان شده ام
من اونجا بودم
سوالهایی که زمانهای صلح رو بهم میریزن رو میشناسم

Publicado por nedmavi el Lun, 16/07/2012 - 14:05
Original:
11 agradecimientos
Usuario Hace
aydin.rezai2462 años 9 semanas
haniye52 años 41 semanas
9 agradecimientos de invitados
Turco

Bu kez anladım

Comentarios