این بار فهمیدم (Bu kez anladım)

traducción al Persa

این بار فهمیدم

این بار فهمیدم
از روی پلی که از شاخه های خشکیده ساخته شده عبور میکنم
من اونجا بودم
شهرهایی که مردم تنها رو قورت میدن رو میشناسم
این بار فهمیدم
خوشبختی رو که از شکستن غمها حس میکنم
من اونجا بودم
ابهایی رو که عاشقهای خام رو غرق میکنن میشناسم
نه افراد خودی معلومه
نه جای مخفیگاهها
امروز خودم گم کردم، از اعتبار ساقطه
پایانی نداره از هیچی، هیچی انتخاب کردم
امروز از همه چیز دست شستم، قلبم بیحاله
جاهایی از بدنم که میگفتن زخمی نمیشه،داخل حمام خونه
 
هم بیگناه همناتوان وهم بیحال
 
این بار فهمیدم
پشت سپرهایی ساخته شده از کارتن پنهان شده ام
من اونجا بودم
سوالهایی که زمانهای صلح رو بهم میریزن رو میشناسم
 
Publicado por nedmavi el Lun, 16/07/2012 - 14:05
11 agradecimientos
UsuarioHace
aydin.rezai2463 años 15 semanas
haniye53 años 47 semanas
9 agradecimientos de invitados
Turco

Bu kez anladım

Comentarios