Tuli Ngaahi Me'a Lele

Inglés

Chasing Cars

We'll do it all
Everything
On our own

We don't need
Anything
Or anyone

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

I don't quite know
How to say
How I feel

Those three words
Are said too much
They're not enough

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we're told
Before we get too old
Show me a garden that's bursting into life

Let's waste time
Chasing cars
Around our heads

I need your grace
To remind me
To find my own

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Forget what we're told
Before we get too old
Show me a garden that's bursting into life

All that I am
All that I ever was
Is here in your perfect eyes, they're all I can see

I don't know where
Confused about how as well
Just know that these things will never change for us at all

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me and just forget the world?

Comentarios del uploader:

Video added by SilentRebel83 on 08/15/12.

Vídeo
See video
 Intentar alinear
Tongano

Tuli Ngaahi Me'a Lele

Te mau ai ia kotoa
Me'a kotoa
Ai pe e maua

'Ikai ke mau fiema'u
Ha me'a
Pea ha taha

Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?

'Oku 'ikai keu 'ilo
Fefe ke lea
Fefe ke 'ongo

Koe kupu tolu 'ena
Fa'a lea 'ia
'Ikai ke fe'unga 'ia

Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?

Fakangalo'i 'a e me'a na'e tala ki maua
Kae fu'u motu'a e maua
Fakaha au ha ngoue 'oku fa ke mo'ui

Tuku ke mau maumau'i taimi
Tuli ngaahi me'a lele
Takatakai 'i he mau 'ulu

Kuou fiema'u ho 'alo'ofa
Ke fakamanatu au
Ke kumi 'aaku kita

Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?

Fakangalo'i 'a e me'a na'e tala ki maua
Kae fu'u motu'a e maua
Fakaha au ha ngoue 'oku fa ke mo'ui

Me'a kotoa ko 'au 'ia
Me'a kotoa na ko 'au 'ia
A 'ia 'oku 'i heni 'i ho'o mata haohaoa, a 'ia 'oku 'ou sio pe

'Oku 'ikai keu 'ilo 'i fe
Pea puputu'u 'i he fefe
'Ilo'i koe me'a 'eni, 'oku 'ikai ke fetongi 'ia kitaua

Kapau teu tokoto 'i heni
Kapau teu tokoto 'i heni pe
Te ke tokoto mo au pea fakangalo 'a e mamani?

Publicado por SilentRebel83 el Sáb, 28/07/2012 - 04:46
1 agradecimiento
1 agradecimiento de invitados
0
Tu puntaje: Nada
Comentarios