I NEED TO TRANSLATE THE SONG UN PER SOLLA ASAITHAAN TO ENGLISH

Imagen de Guest

UN PER SOLLA ASAI THAAAN ULLAM URRUKA ASAITHAAN ASAI THAAN UNN MELASAITHAAN

This comment has been moved here.